3. I denne søte Joletid

Av Elias Blix
 

(Tone: Et lidet Barn saa lystelig).

 

I denne søte Joletid

Me maa vel sæle vera

Og bruka all vaar Flit og Id

Guds Naade høgt at æra.

Ved den, som er i Krubba lagt

Me vil av all vaar Raad og Magt

I Hjartat søtt oss hugga.

Din Pris skal ljoda, Frelsarmann!

So vidt og breidt um Land og Strand,

At Jordi reint skal rugga.

 

Ein liten Son av Davids Rot,

Som er Gud Faders Like,

Til arme Syndars Sælebot

Steig ned fraa Himmerike.

Det honom saart i Hjartat skar,

At Verdi dømd og daarad var

Og gjekk i vonlaus Villa;

Og i slik Kjærleik rik og stor

Han kom til oss herned paa Jord

Vaar Hjartasorg at stilla.

 

Den Konungson fraa Efrata

Vaar ringe Takk me bringa.

Hosianna og Halleluja

Skal alle Leider klinga!

Guds Ark er komen i vaar Her,

Di syngja me um Sigerferd

Midt under verste Trongen.

Me syngja um den sæle Fred,

So Helvite skal skjelva ved

At høyra Jolesongen.

 

Gud er no inkje lenger harm,

Det kann eg derav læra,

At Sonen fraa hans Faderbarm

Kom ned mi Synd at bera.

Den Kjærleik verde vida kjend,

At ned til oss Guds Son er send

Til Vesaldom og Vaade!

Kven vil daa inkje vera sæl

Og svala all si Sorg so vel

I Jesu søte Naade!

 

Um Natti enn er nog so svart,

Ho flyr, naar Soli renner.

So flyr min Hugverk vel og snart,

Naar rett eg ser og kjenner,

At Gud so reint usegjeleg

Fraa evig Tid hev elskat meg

Og er min Broder vorden.

Eg gløymer aldri desse Ord,

Som klungo ned fraa Englakor:

No er det Fred paa Jordenn'!

 

Og um so i min Gledesong

Seg Sukk og Graat vil mengja,

So skal daa Krossen med sin Trong

Meg aldri Munnen stengja.

Naar eg som kjøvd av Sorger gjeng,

Daa stillest best min Harpestreng

Til rette Jolesalmar.

So Krossen og, naar Jesus vil,

Med Songen maa meg hjelpa til,

Naar han meg hardast talmar.

 

Halleluja! vaar Strid er Slut.

No Ingen lenger klagar.

Kven vilde ganga bøygd av Sut

I desse sæle Dagar!

Guds Kyrkjelyd, kved upp i Høgd!

Halleluja! no er eg nøgd,

Den Lyst er utan Like.

Halleluja! Halleluja!

Guds Son er min, eg fer avstad

Med honom til Guds Rike!

 

(Etter Brorson).

Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Jol".


Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 9-11. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim