26. Ver glad, mi Saal! og far med Fred

Av Elias Blix(Tone: Om Himmerig vi tale vil).Ver glad, mi Saal! og far med Fred,

Naar eingong du skal stiga ned

Imillom Daudens Skuggar!

Fylg med din Frelsar Jesus Krist!

Han aldri fører deg i Mist.

Hans Kjærleik mildt deg huggar

Og inn til Ro deg ruggar.

 

Naar veik eg ligg paa Sottarseng,

Og Daudens Dimma um meg heng,

Og kaldt eg skjelv og sveitar,

Skal Jesus med sin Hyrdingstav

Meg trufast føra gjenom Grav.

Han ei sin Arm meg neitar,

Naar hardast paa det leitar.

 

Med Faderen i heilagt Sam

Mi saare Sak han førte fram

Til god og herleg Ende.

Sitt Liv fyr meg han gav i Bot,

Og Logi, som meg var imot,

Gud Fader fullnøgd kjende

Og upp mitt Skuldbrev brende.

 

Alt det, som her eg missa kann

I Skilnads og i Saknads Land,

Det litet segja vilde.

Verd eg fraa Mine kallad burt,

Den Skilnad verd daa fulla kort.

Vaar Gud og Fader milde

Han samla skal dei Skilde.

 

Her ligg i Myrker min Forstand,

Her gjeng eg i eit Skuggeland;

Den tronge Hytta stenger

Fyr Hugen, som til Himmels ber.

Der ser eg Herren, som han er.

Der Anden Hytta sprenger

Og stig med løyste Venger.

 

Han er vel saar, den Yvergong;

Men verd enn Stigen nog so trong,

Han daa til Livet fører.

Ved Naadens Ljos eg Vegen finn

Til Himmelen og Herren inn,

Der ingen Trong meg rører,

For Herren sjølv meg nører.

 

Aa sæle Stund og store Dag,

Daa eg fær sjaa Guds Andlitsdrag,

Som Ingen her kann tenkja!

Der Heilage forutan Tal

I Jesu ljose Straalar skal

Som klaare Soler blenkja,

Og aldri Sky deim krenkja!

 

Kvat skal eg sjaa og skyna daa,

Naar Dusti, som eg fer ifraa,

Min Tanke ei skal skyggja;

Der skal eg, vigd til evig Fred,

Meg i Guds Kjærleik søkkja ned

Og evig bu og byggja

Og inkje annat hyggja.

 

Du Trøyst! kor er du ljuv og blid!

Og naar eg strider sidste Strid,

Du gjenom meg skal strøyma.

So skal eg giva glad mi And

Uti min store Skapars Hand

Og Jesum aldri gløyma.

Den Bøn eg trutt vil gjøyma.

 

(Etter Jak. Joh. Lund).

Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Dauden".


Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 58-60. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim