Lysingar.

Tredje Samling med

Små-Stubbar

64 sidur – pris kr. 0.50.

Mons Litleré,

Bergen.

__________________________________________________

Lærerkursus ved Ullensvangs Folkehøgskule fraa 17de Juli til 15de August. Undervisning i Landsmaal og Gamalnorsk; historiske Fyredrag. Lærarar: Ingvar Bøhn, Andreas Austlid og Johannes Helleland. – Lærarar, Lærarinnur og Seminaristar fær Undervisningi fritt. Melding med eller utan Søknad um Hjælp av Statspengar til Reis og Upphald maa sendast til meg fyre 22de Juni. Er der til den Tid inkje meldt mange nok, verd der inkje Kursus av. Dei, som tingar itidi, kan faa Hus og Kost paa Skulen fyr Kr. 25.00.

Johs. Helleland.

__________________________________________________________________________

Maalskulen for Kristiania stift

vert iaar helden ved Alvheim folkehøgskule, Smaaleni. Lærarar: Oddm. Vik og underskrivne. Dessutan kjem vist Hans Ross til aa halda nokre foredrag og kann henda nokre fleire au. Ikring 20 lærarar og lærarinnur kjem vist til aa faa statstilskot – fraa 25 til 40 kr., etter som reisi er lang. Melding med held utan søknad um tilskot maa sendast fyre 1ste juli, adr. Mysen, til Lasse Trædal.

___________________________________________________________________________

”Posten”.

Nyhedsblad for Norge.

Talsmand for Fremskridt, Frihed og Fred.

Ansvarlig Udgiver: Overretssagfører Sørensen. Ansvarlig Redaktør: Birgit W. Sørensen.

”Posten” kommer hver Fredag og koster 50 Øre Fjerdingaaret. Den tinges udenfor Kristiania paa hvert Posthus i Landet og maa betales forud. Kundgjørelser indtages for 10 Øre Linjen.

”Posten” bringer bare originalt Stof, d. v. s. intet Aftryk af andre Aviser, Eftertryk af ”Posten”s Meddelelser forbydes i Henhold til Lov om literær Eiendomsret. ”Posten” kan saaledes gaa ved Siden af ethvert andet Blad; man faar ikke læse det same.

___________________________________________________________________________

Ferdaheimen – 75 øre Fjordungaare – Tynnset, Østerdalen.

Vestmannen – 65 Øre Fjordungaare – Volden, Sunnmør.

Nordmannen – 75 øre Fjordungaare – Grimstad.

Dag (Ungdomsblad) – 1 Krune Halvaare – Namsos.

Nora (Maanadsskrift) – 1 Krune Aare – Skien.

Sysvorti (Barneblad) – 1 Krune Aare – Grimstad.

_________________________________________________________

Bladstyrar: Ivar Mortenson, ’med Savala, kand. teol.

__________________________________________________________

Fjeld-Ljom”s Trykkeri, Røros.