[Ymist.] Jørund Telnes.

 

 

Med runde Trøye og Nisse-hette

og so Knebroki med Sylvesprette,

naar han var klædd’e paa denne Gjerd

han væl kunn’ rida i Herreferd.

  

Jørund telnes segjer i Fedrah.: ”Det er ikkje berre meg, Olav Jørundson skjeller paa, det er alle Ordførararne i Telefylket, som var med paa denne Avgjerdsla og fylgde ein ”so liten og laag Mann som Jørund Telnes”. ”Smaa og laage Tuvur veltar ofte eit stort Lass”, segjer Ordtøkjet. Men kven var det no, som var denne laage Tuva? Det var Folket i Telefylket det, du Olaven min! Folkehugen og Folkedomen voks meir og meir for detta. I fjor fekk Forslaget fem elder seks Ordførarar for seg, iaar fekk det sytten, det kom att med trifald Styrki”.

 

Ordførar Nils Brødsjø skriv i Varden  i ei Avisstride med Ingolfsrud um den ”trifalde Styrki” millom anna slik: :”Vor Mening er, at denne Opinion mod Skolerne, som viste sig saa stærkt i Amtstinget iaar, mer var ”opkonstrueret” og indført ad kunstige veie blant Amtstingets Medlemmer, end den egentlig var tilstede ude blant Folket.

  

Og denne Mening har vi støttet til det eneste faktiske Holdepunkt, som er at opdrive, nemlig Skolernes  Innberetning. Og skal ikke det Bevis duge, saa duger ikke noget Bevis; for jeg antager, at ethvert uhildet Menneske maa være enig med os i det, at skulde Misnøien med Skolerne ude blant Folke være saa stor, som det lod til at Amtstingets Flertal antog, saaavilde det da ha været en ren Umulighed, at Skolerne kunde ha været søgte i den Grad som det – ifølge Indberetningen sees at have været Tilfældet”.

 

Vidare skriv Brødsjø: ”Det er tillige et Faktum, at denne Tanke, som fik sit Udslag i Beslutningen iaar, var ganske ny for de allerfleste Ordførerne ifjor; og det er ogsaa et Faktum, at ingen Ordfører i Amtet er valgt i de to sidste Aar, og følgelig ikke kan være valgt paa det Program, at nægte Bidrag til Folkehøiskolen og Amtsskolerne”. –

 

Brødsjø vilde hava baade Folkehøgskulen og Amtsskularne han; men daa der hadde komet formykje av Bakstrævartankar inn i Blodet hjaa dei fleste Ordføraranne, so fekk difor hans Forslag berre ni Stemmer. Men Brødsjø og hans Forslag vert endaa hundrad Gongur meir elskad av dei, som vil ”sann og sunn Upplysning, og som vil god og rett Handle- og Tankemaate”, enn dei sytten andre Ordføraranne, som ”ikke farer vild”. –

 

  

Olav Jørundson.

 

 


Frå Fedraheimen 29.10.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum