[Lysingar.]

 

 

Nye Tingarar paa ”Fedraheimen” fra Nyaar av, som sender inn Betaling for 1ste Fjordungaaret 1887, fær Bladet fraa 1ste Desember d. A.

 

Dei, som ikkje fær Bladet lenger enn til Nytaar, hev ikkje betalat for 4de Fjordungaaret. – Send Pengar, so kjem han straks. Ekspedisjonen.

 

 

Lysingar.

 

Norskmålets bokhandel  hev gjevet ut nye bøker på landsmål:

 

Forteljingar kostar kr. 0.60. – ”Frå bygd og by” kr. 1.30. – Småstubbar kr. 0.50. -- N. b. tek mot pengar til minnestytta hans A. O. Vinje. – Adr. Naustdal i Sunnfjord.

 

 

Kjole-Klæde.

 

Et større Parti Kjole-Klæde udsælges i enkelt Bredde for 48 Øre pr. Meter (30 Øre Alen) og en tyk svær Vare i dobbelt Bredde for 95 Øre Metr. (60 Øre Alen hos Brødrene  Dobloug.

 

Muffer  af Kaninskind fra 2 Kr. Stk., en extra stor og varm Muffe til Kr. 2.75 anbefales af  Brødrene Dobloug.

 

Næsten uslitelig.

Nogle Stykker tvundet, haandvævet Scheviot anbefales som det stærkeste Drestøi, der kan skaffes.  Brødrene Dobloug.

 

Haandvævet

Vadmel fra Hedemarken samt Stavanger-Vadmel fra Kr. 1.20 Meteren hos

 

Brødrene Dobloug.

Hjørnet af Stor- & Nygaden.

 

 

NORA

 

kjem ut ein Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Ho inneheld: Dikt, Forteljingar av gode Forfattarar, Sogur, Smaastykkje av ymse Innhald um aalmenne Emne o. s. br. Prisen er Kr. 1.00 for Aaret, Postpengar ireknad. Paa 4 Eksemplarar fær ein det 5te fritt. Nye Tingarar, som sender 50 Øre i betalt Brev, fær Aargangen 1885 fritt tilsendt.

 

Det kann tingast paa alle Posthus elder beint fraa Ekspedisjonen, Karl Johans Gate 12. I Kristiania kann ein tinga det i ”Fedraheimens” Eksped.

 

 

Dalernes Tidende” - frisindet Blad for Egersund og Dalerne –

 

udkommer i Egersund 2 Gange ugentlig og koster 1 Krone Kvartalet foruden Postporto 10 Øre. Abonnement kan tegnes paa enhver Postanstalt.

 

Dalernes Tidende er den mest udbredte Avis i Egersund og Dalerne, og er saaledes det hensigtsmæssigste Avertissementsblad for disse Distrikter. – Avertissementer betales med 8 Øre pr. Korpuslinie. I Kristiania modtager Emil Dybwads Annonce-Expedition Avertissementer til Bladet.

 

 

Lause Nr. av ”Fedraheimen” er tilsals i Ekspedisjonen.

 

 

Bladstyrar: Ivar  Mortenson, kand. teol.

 

 


Frå Fedraheimen 11.12.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum