Lysingar.

 

Telemarkens Folkehøiskole i Seljord

 

begynder for vaksne Gutter og Gjenter over 17 Aar den 18de Oktober og varer i 5 Maaneder. Skolens Lærere er Kand. Ivar Mortenson (Verdenshistorie, Fysikk og mundtligt Modersmaal), N. Botnen (Norges Historie, skriftlig Modersmaal, Regning og Lovkundskab), og Agronom H. Sundbøe (Kemi, Botanikk og Tegning). En Lærerinde underviser Gjenterne i Haandarbeide. Kostpegne 25 Kr. Maaneden, Skolepenge 5 Kr. Gjenterne kan faa Logi paa Skolen for 3 Kr. Maaneden, for Gutterne vil der blive leiet Logi i Nærheden omtrent til same Pris. Ubemidlede Elever fra Bratsberg Amt faar fri Undervisning. Indmeldelser sendes til H. Sundbø, Seljord.

 

V. Ullmann.

 

 

Folkehøgskule

 

skal prøvast i Volden fyr vaksne gutar og gjentur. Skulepengar 10 kr. fyr maanen, avslag fyr fatige. Fyr dei som vil, fri rettleiding i handarbeid. Skulen byrjar i slutten av oktober. Nærmare upplysningar hjaa underteiknade, som tek imot innmeldingar.

 

Volden, Sunmøre, 24/986.

 

R. O. Steinsvik.

 

 

NORA

 

kjem ut ein Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Ho inneheld: Dikt, Forteljingar av gode Forfattarar, Sogur, Smaastykkje av ymse Innhald um aalmenne Emne o. s. br. Prisen er Kr. 1.00 for Aaret, Postpengar ireknad. Paa 4 Eksemplarar fær ein det 5te fritt. Nye Tingarar, som sender 50 Øre i betalat Brev, fær Aargangen 1885 fritt tilsendt.

 

Det kann tingast paa alle Posthus elder beint fraa Ekspedisjonen, Karl Johans Gate 12. I Kristiania kann ein tinga det i ”Fedraheimens” Eksped.

 

 

The Singer Manufacturing Co. New York.

 

Dader i Handelen frembydes, under Navn af “Singer-Maskiner”, “Singers System”, “Singers forbedrede” m. m., flere Sorter, til dels meget slette Efterligninger af vore anerkjendte Original-Symaskiner, saa gjør vi herved opmærksom paa, at alle vore Symaskiner bærer Firmaets hele Navn udsat i Guldbogstaver paa Armen og indstøbt i Trædemaskinernes Stativ, samt er desuden forsynede med hosstaaende Fabrikmærke.

 

Vore Symaskiner er de enkleste, hensigtsmæssigste og varigste, der existerer.

 

The Singer Manufacturing Co.

 

Christiania, 24 Kongens Gd. 24

Bergen, 12 Strandg. 12.

Throndhjem, 37 Strandg. 37.

Arendal,Wagles Bazar.

 

Fabrikmærke. THE SINGER MFG.CO. N.Y. TRADE MARK Fabrikmærke.

 

 

GultVoxkjøbes af A. Hesselberg & Co.

 

 

Treskjærar-Skule.

 

Med Stydning fraa Kunstindustrimuseet skal ein Treskjærarskule begynda i Kinservik i Hardanger med eit 6 Maanars Kursus, som tek paa no fyrsta i November til Framkjømd av nasjonal Treskjæring. Skulen skal styrast av Lars T. Kinservik. Alt det Verkty som tilhøyre og Trevirke pliktar Skulen aa halda fritt. Det som Skuleguten arbeider i den siste Maanad eig han sjølv mot aa betale Virke, men Arbeidet darfyre eig Skulen.

 

Læresvein-Talet er fastsett til 10, og dei betalar i Skulepengar Kr. 12 fyr heile Kursuset, men berre Halvparten Kr. 6 betalast fyreaat. Billegt Losji er aa faa. Med Melding, som maa sendast snart til Underteiknade, maa dar fylgja med Uppgaava av Alder, Stelling og vedrørande Forhold ellest. Krav um nermare Upplysing skal imøtekomast. Yngre Treskjærarar, som hev vanta gode Mynster og Rettleiding, hev serleg Fyrerang til denne Skulen.

 

Kinservik pr. Grimo den 7de Aug. 1886.

 

Lars T. Kinservik

 

Treskjærar.

 

 

Vonheim folkehøgskule

 

fyre gutar fraa 2dre november 6 maanadar. Lærarar Bøhn, Skard og eit par hjelpelærarar; Bruun held minst 1 fyredrag i vika i det heile teket. Skulepengar kr. 4 um maanaden; men trengande kann faa fri skule. Paa skulen er hus og kost aa faa fyre kr. 28 um maanaden. Den som vil vissa seg hus paa skulen, maa skriva i god tid. Fyrespurningar og innskriving er aa senda til Matias Skard, Foldbu, Gausdal.

 

Kasper Bingen, Guldsmed, Storgaden No. 12, Christiania.

 

 

Tunsbergeren”,

 

liberal avis for Tønsberg, Horten, Holmestrand, Aasgaardstrand og omegn (hovedorgan for Jarlsberg og Laurvigs amt), redigeret af literat Vincent Trafall, udkommer – indtil videre – hver onsdag og lørdag i 6spaltet format og koster 1 kr pr. kvartal, forsendt med posten 10 øre mer. Bestilles paa alle postkontorer i landet og i ekspedisjonerne i Tønsberg, paa Horten, i Holmestrand og i Aasgaardstrand. – Fordelagtig avis at avertere i. Og avertissementsprisen er kr. 0.08 pr. korpslinje, 20 % pr. maaned, 50 % pr. aar.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 02.10.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum