[Tidender.] Til Maalmænd og Skyttere.

I V. G. stend: Jeg har flere Kanter faaet Opfordring til at faa istand et Maalkursus i Lighed med dem, som blev avholdte i Sommer ved Vonheims, Sogndals og Hægstads Folkehøiskoler. Intet skulde være mig kjærere, end om jeg kunde faa det i Stand. Jeg er ment paa at indgaa til Stortinget med Andragende om Bidrag dertil. Men der er ogsaa en anden Ting, som jeg meget interesserer mig for, og som jeg har tænkt mig, der kunne hjælpes lidt paa med det same. Det er Skyttersagen. Jeg har lagt Mærke til, at der desværre ikke er den Fart i den Sag heller, som ønskeligt kunde være, det hænder ikke saa sjelden, at Ballerne har større Interesse end selve Ideen, Fædrelandsforsvarets Udvikling og Resultaterne blir derfor ikke saa store, som man kunde ønske.
 
Jeg tror det for en stor Del kommer af Mangel paa Instruktion , noget, som ikke er det minste underligt, da de militære næsten overalt har holdt sig udenfor. Dels kan det kanske ogsaa komme af, at det er enkelte, som i Aarrækker har havt det væsentligste Arbeide og de største Opofrelser, og disse holder paa at trætte.
 
Jeg har da tænkt mig, at jeg sammen med Maalkurset vil ha et Instruktionskursus i Skydning og de dertil hørende Færdigheder.
 
For at dette kunde blive af saa stor Virkning som muligt for Skyttersagen, har jeg tænkt, at Skytterlagene, de ialfald, som følte Trang til Veiledning, (og det tør kanske de fleste gjøre) skulde vælge en eller to af dem, som de havde mest Tillid til, og som var best skikket dertil, til at deltage i Kursuset. Skytterlagene maatte da se til at skaffe de valgte Godtgjørelse ialfald for de direkte Udlæg, som vilde falde paa disse. Og heri tror jeg Samlagene vilde gjøre meget vel, om de vilde støtte de enkelte Skytterlag, for jeg for min Del tror, at en Undervisning som denne, naar den fik øve sin Virkning omkring i Skytterlagene, vilde give Sagen et langt større Stød fremad end en god Del Præmier og Amtsskytterfester tilsammen. Ikke saa, at jeg undervurderer disse; tvertimod, men for Øieblikket tror jeg, et sligt Kursus vilde være nyttigere, selv om man altsaa blev nødt til at indskrænke Præmierne noget for at faa være med. Det er en Selvfølge, at jeg i Tilfælde faar sørge for fuldt kvalificerede Kræfter til Ledelse af denne Undervisning.
 
Jeg har det Haab ved at slaa sammen disse Kursus, at de Maalmænd, som muligens endnu har staaet ligegyldige for Skyttersagen, skal opildnes for den, og at de Skyttere, som endnu ikke er komne til Forstaaelse af Maalsagen, skal komme til at forstaa dens Værd. Specielt ligeoverfor Skytterne tror jeg det vilde være af stor Betydning, om de kunde komme med mer i vore aandelige Bevægelser; ti netop derved er det, at Skyttersagens store og skjønne Baggrund kan øines tydelig, ligesom jeg ogsaa muligens kunde have Haab om, at noget af det, som desværre ofte tidt kan gjøre Ugagn for Sagen og skjæmme den bort, lidt efter lidt skulde svinde. Endelig saa tror jeg ogsaa, at Sammenkomster som den, jeg her tænker paa, vilde hjælpe til, at det virkelig blev en Broderkjæde i fælles Arbeide til det fælles Maal. Kursuset har jeg tænkt skulde vare 4 a 5 Uger, og det vilde vel i Tilfælde være best at ha det i September og først i Oktober kanske.
 
Jeg ber dem som interesserer sig for disse Ting, melde mig sin Mening derom. Særlig skal jeg opfordre Samlags- og Skytterlagsstyrer til at tænke over Tingen og i Tilfælde hjælpe til, at den kunde bli gjennom ført.
 
Foruden Maalsagen og Skyttersagen var det da ogsaa Meningen, at der skulde holdes andre Foredrag, særlig historiske og literære.
 
Alvheim Folkehøiskole 16de Jan. 1886.
 
Lasse Trædal. 
 

Frå Fedraheimen 23.01.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum