[Tidender.] Professorpost i Landsmaalet.

 
Kand. filos. Moltke Moe er utnemnd til Professor i norsk Folkemaal ”med Forpligtelse til ogsaa at foredrage norsk Folketradition”.
 
Dette er ei fagna Tidend. Me hev no naatt fram til eit Maal, som hev voret lenge ettertraatt og arbeidt for. Det hev voret vaar nasjonale Skam, at me hev havt Raad til aa læra upp Landsens Gutar i so mange Framandmaal, men med Morsmaalet hev det voret so lagat, at Studentarne kom meir maalfatike ut ifraa Universitetet enn dei kom inn.
 
Tanken hev voret framme lenge, og alle Maalmenner hev kravt det, men den gamle Regjeringi hadde ingen Godvilje for Landsens heimlege Maal, og fyrst etter, at Stortinget hev arbeidt med Saki i 5 Aar hev det endeleg komet so langt, at me hev naatt vaart Ynskje.
 
Johan Sverdrup skal her fyrst og fremst nemnast med takk av alle Maalmenn.
 
Den 30te April 1885 talad Sverdrup millom anna, um kva ein sovoren Professorpost hadde paa seg.
 
”Jeg tænker”, sagde han, ”at den Professor, som engang vil faa denne Post  _han vil nok forstaa det, at han har en stor Opgave deri at arbeide videnskabelig for et af de største praktiske Formaal, som et Folk kan stille sig. Han vil samle og sigte, han vil sammenstille og organisere, han vil veilede, og han vil pege paa de Retninger, hvori Arbeidet skal fortsættes dels af andre som Hjælpere for ham.
 
Denne store og betydningsfulde Virksomhed maa til, for at der kan være et Samlingspunkt, hvor de Bestræbelser, som udgaar fra det hele Folk, kan finde sin sidste Bearbeidelse og ledsages af nyttige Raad, af betydningsfulde Vink, inden de udgaar til Almenhedens nærmere Overveielse og til dem, som bruger Landsmaalet i Talen”. Me vil ynskja den unge Mannen, som skal yvertaka den fyrste Professorpost i norskt Maal ved Universitetet, Heider og Heppe til hans vigtuge Gjerning. 
 

Frå Fedraheimen 23.01.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum