[Tidender.] Statskuplov i Danmark.


Regjeringi hev paa eigi Haand gjort seg denne foreløbige Lov angaaende Tillæg til den almindelige borgerlige Straffelov : Vi Christian den Niende osv. Gjøre vitterligt: Da det under de forhaandenværende Omstændigheder maa ansees for paatrængende nødvendigt at udfylde den almindelige borgerlige Straffelov med saadanne Bestemmelser, som i andre Landes Straffelove er fundne fornødne til Beskyttelsen af den offentlige Ro og Orden, saa ville Vi i Medfør af Grunnlovens § 25 have befalet som følger:
 
§ 1. Den, som i Tale eller Skrift, henvendt til Publikum i Almindelighed eller til Forsamlinger, raader eller opfordrer til at begaa Handlinger, der falde ind under bestaaende Straffelove, straffes som for Anstiftelse af saadanne strafbare Handlinger eller Forsøg herpaa.
 
Den, som paa foranførte Maade fremstiller Forbrydelsers Begaaelse som fortjenstligt eller bifaldsværdigt, straffes med Fængsel.
 
§ 2. Den, som offentlig eller privat raader eller opfordrer Personer, der henhøre til Hæren eller Flaaden, eller er udskrevne til samme, til Ulydighed imod militære foresattes Befalinger, saavelsom den, der raader eller opfordrer værnepligtige til ikke at adlyde Inkaldelsesordre, straffes med Fængsel eller under skjærpende Omstændigheder med Forbedringshusarbeide.
 
§ 3. Den, som i Tale eller Skrift, henvendt til Publikum i Almindelighed eller Forsamlinger, eller iøvrigt paa en den offentlige Ro og Orden faretruende Maade ophidser Klasser eller Dele af Befolkningen til Had og Forbitrelse eller til Voldsgjerninger imod andre Klasser eller Dele af den, straffes med Fængsel.
 
§ 4. Den, som offentlig fremsætter eller udbreder opdigtede eller forvanskede Kjendsgjerninger, for derved at gjøre Statens Indretninger eller Regjeringens Foranstaltninger forhadte eller foragtelige, straffes med Fængsel.

§ 5. Handelen med Vaaben er undergivet Politiets Tilsyn og Kontrol. Overtrædelse af de i saa Henseende af det givne Forskrifter straffes med Fængsel eller Bøder.