Lysingar.

 
Undervisning i Landsmaal.
 
Dei, som vil vera med paa dette, møte fram Sundagen 25de Oktober Kl. 5 i Fedraheimen Ekspedisjon  Møllergata 15, II.
 
Ivar Mortenson .

 
Det Norske Samlaget.
 
Det Norske Samlaget, tilskipat 24 Marts 1868, hev det Fyremaal aa hjelpa til aa utgjeva Bøker paa Norsk, anten i Lansdmaal elder i Bygdemaal.

Naar Ein skriv seg inn i Laget, maa Ein med det same senda Aarspengar _ 4 Krunor _ i betalat Brev til Rekneskapsføraren for det norske Samlaget i Kristiania . Aarspengarne for Medlemer i Amerika er 5 _ fem _ Krunor. For Kr. 40 kann Ein verta livsvarug Medlem, og den, som hev lagt Aarspengar for 15 Aar, hev Rett til aa vera Medlem for Livetidi for Kr. 20, so framt han fær med seg minnst Ein, som legg sine Kr. 40 med ein Gong. I Kristiania kann ein skriva seg hjaa Rekneskapsføraren, Hallv. Johanson, Lykkjevegen No 13, elder hjaa Bokhandlaranne Huseby & Co. limit., Karl Johans Gade No. 89 .
 
Ein vert Lagsmann fritt, naar Ein melder og sender Pengar for 6 nye Lagsmenn.
 
Nye Lagsmenn, som legg Aarspengarne fyreaat, fær, umfram Bøkerne for Aaret, dessutan fritt Bøker av dei fyrre Aargangarne for mindst 5 Krunor etter Bokhandelspris, deribland dei, som er utgjevne med Statshjelp (Norigs Soga, Brevet til Romararne, Evangeliet etter Markus, Evangeliet etter Lukas) og 1ste Bandet av Vinjes Skrifter.
 
Samlaget hev utgjevet for 1884: Evangeliet etter Lukas. 4 ½ Ark, Pris Kr. 0.30. Ervingen, Spelstykke, 3 ¼ Ark, Pris Kr. 0.30. A. O. Vinjes Skrifter i Utval. 4de Heftet (2dre Bandet, 2dre Heftet), 20 Ark. Pris Kr. 2.75. Lauvduskar. V. Kr. 0.80.
 
For 1885 hev Samlaget gjevet ut Fraa 1830 til 1852, det kjem til aa gjeva ut millom annat 5te Heftet (dje bandet, 1ste heftet) av Vinjes Skrifter (Diktsamling).

Aarspengarne for kvart Aar bør vera innsende i fyrste Helvti av Aaret. Vil Nokon melda seg ut or Laget, gjer han væl, um han segjer fraa i Tide.


Husmanden,

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.