Ei Bønebok mest etter Ludvig Hofacker [Forteljing til Utklypp]

 
(Del 2 av 8. Fyrste delen.)
 
 
-12-
 
rike vil høyra paa honom. Di meir audmjuk Bøni er, di vissare vert ho høyrd.For Gud gjev dei audmjuke Naade.

5. Endeleg høyrer det ogso til ei sann Bøn, at me tru og lita paa Gud, at han vil gjeva oss det, me beda um. Ein maa ikkje faast med Tvil, som den jamt andvake og lurande Fienden, so gjerna vil faa oss til. Alt det, som de søkja, naar de beda, tru, at de skulo faa det, og de skulo hava det. So talar Herren sjølv. Dertil maa du ogso bida paa Gud i Tolmøde; for Gud gjev oss det gode i si Tid, og naar den rette Timen er komen. Den, som bed paa denne Maaten og held ved med Bøni, han bad i Sanning so, at han vert bønhøyrd, og han skal røyna, at hans Hjarta skal liva, som søkjer Gud.
 
Etter Ludv. Hofacker .


-13-

Bøner til kvar Dag i Vika . (Etter Ludv. Hofacker ).
 
Bøn um Sundagsmorgon.
 
Fader i Himmelen! Eg takkar deg, at du ogso i dag heve latet Soli spretta til aa lysa fyre oss og kveikja din Skapning. Takk at du heve gjevet oss Sundagen til aa kvila Kroppen og kveikja Saali. Var ikkje Kviledagen vilde det vera til uboteleg Skade fyre Helsa vaar lika so mykjet paa Kropp som Saal. Kor vist og væl du gjorde mot oss, Herre, at du kvilde den sjaunde Dagen og helgade honom, skyna me berre som i Dimma enno: men det skyna me, at du heve sytt fyre oss i alle Maatar, fraa du lagde Grunnvollen til Verdi. Mange Kristne kunna i dag gleda seg ved aa ganga til Kyrkja og i hop med sine Brøder og Syster hugga seg med


-16 -
 
legt Liv inn i Verdi. Ver du ogso mitt Ljos i denne Natti! Forlat meg alle Synder, som du med Sorg heve funnet hjaa meg idag til Auking av Skuldi mi! Kom du som Rettferdssoli inn i mitt Hjarta, og gjer det ljost og opet, so det vert eit Tempel fyre din heilage Ande! For du slær ihel og gjere livande, du heve alle Hjarto i di Magt. Du heve lovat: Eg vil bu i dykkar og vandra med dykkar, og eg vil vera dykkar Gud og de skulo vera mitt Folk.
 
Det er Uppreisningi og Livet. Ver du mitt Liv, so lenge eg liver, og før meg ved di Uppreisning upp or Dauden i Vantru og Synd og upp or Dauden i Latskap og verdslegt Sinn og upp or all Slags Daude! Gjev meg eit Hjarta, som klengjer seg inn til deg som eit Barn til si Moder! Den, som fylgjer deg etter, vandrar ikkje i Myrker, men heve Livsens Ljos. So vonar eg daa, at du i Vika, som kjem, vil vera mi Hjelp, mi Trøyst og min Styrkje. Din gode Ande styre meg
 
 
-9-
 
liksom Heidningarne. Men endaa meina dei, at dei alt kunna beda og ikkje turva læra det. Men spyrr ein deim so, um dei hava fenget det, dei bad um, elder um dei i Bøni vart meir nøgde og betre og fekk smaka Guds Nærvære og Kjærleike, so maa dei, um dei er sanne, svara, at dei aldri kjende noko av dette. For or eit raatt og storlaatet Hjarta, som elskar dei vonde Lyster, kann ingi sann Bøn koma; det kann ikkje veksa søte Druvor paa Klungren. Dersom du snur Øyro dine fraa aa høyra Guds Log, det vil segja, dersom du ikkje vil lyda Gud, er Bøni di ein Styggedom.

Men dersom du vil læra aa beda, so spyrr deg sjølv, um du ogso verkeleg ynskjer aa faa aandelege Himmel-Gaavor av Gud. For solenge du ikkje hev nokon Hunger og Torste etter Rettferd, er du ulagad til aa beda, so Gud heve Hugnad i det, og so kann han ikkje høyra deg. Men heve du Lengsla etter Sanning og Naade, og vil du i Røyndi verta


-10-
 
utfriad fraa Syndom dine, so tak Merkje paa desse greide Setningar, som høyra til ei Bøn, som skal verta høyrd.
 
1. Gud vil berre bønhøyra oss i sin Sons Jesu Kristi Namn. Den, som difyre vil beda, maa fyrst tru paa Kristus elder iminsto vilja tru paa honom. Med Tillit til Kristi Guddom, hans Ord og Verdskyld maa han beda til Faderen i Himmelen, at Faderen maa verta ærad i Sonen. Du kann ogso endefram venda deg til Frelsaren sjølv og i Trumaal opna heile Hjartat fyre honom. For han, som ærar Sonen, ærar Faderen, avdi Faderen er i Sonen, og Sonen er i Faderen.
2. Framleides lyt det vera sann Naud og Trong og ikkje innbillt Armod, som driv deg til aa ausa Hjartat ut fyre Gud. For den, som ikkje hungrar og tyrster, han vert ikkje mettad helder.
3. Det lyt ogso vera vaar fulle Aalvora aa
 
 
-11-

faa det, me beda um. Det byr ikkje vera so, som naar ein Mann vistnok bankar paa den rette Dyrri, men med det løynlege Ynskje, at dei, som inne er, ikkje maa høyra honom og lata upp. Det er Syndi, som narrar deg. Den Hjelpi, du bed um, lyt du av heile Hjarta vilja faa og ikkje skrymta med lause Ord.
4. Lika eins lyt Bøni vaar vera audmjuk. Me hava daa med retto inkje aa krevja. Me lyt sannkjenna med oss sjølve, at dersom Herren høyrer og tek imot Bøni vaar, so er berre utent Naade og Prov paa hans Miskunn. Her ser ein, kor blinde dei er slike, som gilda seg av Bønom sine og endaa til meina i sin Hjartans Daarskap, at det er ei Ære fyre Gud, at dei beda til honom. Er det kannhenda ei ære fyre Rikingen at Fatikstakaren tigg honom? Lyt ikkje Fatigmannen vera hjarteglad til, um den

 
-14-

det heilage Ord. Men eg! _ kann eg og gleda meg? Aa, naar eg tenkjer paa, kor ofta eg heve misbrukat din Naadedag, kor eg heve vanvyrdt og forsømt ditt Ord, og eg ser, at Rettferdssoli ikkje enno heve sprottet i mitt Hjarat, men at det er myrkt og kaldt derinne, so maa eg skamfull slaa Augo mine ned og ropa: Gud, saa Gud! kvart skal eg fly fyre ditt Andlit? Heve du ikkje Hjelp mot Syndi og Salve fyre mine Saar, du miskunnsame Herre Jesus? Tak mine gamle Synder burt og opna mit Hjarta, at ditt Ljos kann straala der inn. Lat mitt Hjarta kjenna, at du heve forlatet meg Syndi, so kann eg atter gleda meg i din Fred og huggast ved din Dag. Lat ditt Ord, som eg i dag skal høyra, verta velsignat paa meg, so eg trur, skynar og gøymer det i mitt Hjarta! Signa kvar Time i dag til æveleg Frelsa fyre mi Saal! Høyr meg fyre di Lidings og din Daudes Skuld! Amen!
 
Fader vaar, du som er i Himlom,

 
-15-
 
Helgat verte ditt namn!
Tilkome ditt Rike!
Verte din Vilje som i Himmelen so og paa Jordi!
Gjev oss i dag vaart daglege Braud!
Og forlat oss vaar Skuld, so som me forlata vaare Skuldmenner!
Og før oss ikkje inn i Freisting,
Men frels oss fraa det vonde!
For ditt er Riket, di er Krafti og Æra i all Æva. Amen!
Herren velsigne oss og vare oss, Herren late sitt Andlit lysa yver oss og vere oss naadig, Herren lyfte si Aasyn paa oss og gjeve oss Fred! Amen.
 
Bøn um Sundagskvelden.
 
Jesus, du Ljos fyre Verdi! Du er paa denne fyrste Dagen i Vika uppstaden med Siger fraa dei daude ved Herlegdomen aat Faderen. Ved Uppreisningi di heve du tekjet Magti fraa Dauden og ført Ljos og æve-

( Meir.)