Lysingar.

 
NORA (Nytt norsk Maanadsskrift)

kjem heretter ut som fullt Aargangsskrift kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Iaar kjem det forutan dei tvo som alt er utgjevne, 8 Hefte. Bladet vil arbeida for Framhjelp av norsk Maal og god folkeleg lesnad, og inneheld: Mindre Forteljingar og Sogur, Utgreidingar av ymse nyttigt Stell, Umsetjingar etter gode framande Forfattarar, Dikt o. s. fr. Bladet vil ogso gjeva Upplysning um Framstig i Maalvegen og um dei Spursmaal som vedkjem Maalsaki. Betalingi er 1 Krone Aaret, Postpengar ireknad; for iaar vert det 80 Øre. Einskilde Hefte vil sia verta aa faa for 20 Øre. Dei, som ynskjer dei tvo fyrste Hefte, lyt senda 1 Krone.

Den, som sender Pengar for 4, fær sjølv det 5te fritt, og den, som betalar for 8, fær 11.

Bladet kann tignast paa alle Posthus elder ved aa skriva beint til Nora, Kristiania; det gjeng
som Bladsak. I Kristiania kann ein tinga Bladet hjaa Olaf Huseby & Co.limit.


Fjordenes Blad (frisindet Ugebald) ,

Nordre Bergenhus Amts største og billigste Avis, udkommer fra Nordfjordeid og koster Kr. 1,35 halvaarlig, Postporto iberegnet.


Arbeideren (Det norske Arbeiderforbunds Organ)

udkommer hver Fredag og koster portofrit tilsendt 50 Øre Kvartalet .
 
Bladet behandler alle Arbeidersprøgsmaal og søger efter Evne at tale Arbeidernes Sag paa alle
Samfundsomraader.

Det kan bestilles fra 1ste April ved alle Landets Postkontorer og Postaabnerier samt i Christiania i
Expeditionen, Torvgaden 20, I.
 
Prøv det et kvartal.
 

Hjaa Huseby & Co. er utkomet:

Norske songar og kvæde, samlade av N. R. Heyerdhal.

Pris heftat 30 øre i stivt band 35 øre.


Husmanden,

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og
kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.