Lysingar.

 
Lærarskule paa Vonheim

fraa 1ste juli til 30te september. Undervisningi: norsk (6 timar i vika), oldnorsk (5 tim.), bibelsoga, skulesoga, heimssoga, noregssoga. Lærarar: Christopher Bruun, Ingvar Bøhn, Matias Skard, Frits Hansen, Johannes Skar; Olav Aasmundstad fortel islandske sogor. Hus og kost paa skulen kr. 28 fyre maanaden; er ogso aa faa leigt utanum Skulen. Daa det offentlege skyt pengar til, fær alle lærarar og lærarinnor undervisningi fritt , og nokre av deim kann faa nokor hjelp til upphaldet _ helst dei som er her heile tidi. Fyre deira skuld, som ikkje kann vera so lenge, legg me undervisningi soleides, at dei ogso kann faa nokot samlat, dei som berre kann vera her den fyrste helvti (til det nordiske skolemøde). Andre enn skulefolk kann ogso vera med; fyre deim er skulepengarne kr. 8 um maanaden. Søknad um pengehjelp maa (med dei vitnesbrev som trengst) vera her seinast den 7de juni. Dei som vil vissa seg kost paa skulen, maa skriva seg inn og tinga paa snart.
 
Vonheim um Lillehamar.
 
Matias Skard.

 
Arbeideren (Det norske Arbeiderforbunds Organ)

udkommer hver Fredag og koster portofrit tilsendt 50 Øre Kvartalet .
 
Bladet behandler alle Arbeiderspørgsmaal og søger efter Evne at tale Arbeidernes Sag paa alle Samfundsomraader.
 
Det kan bestilles fra 1ste April ved alle Landets Postkontorer og Postaabnerier samt i Christiania i Expeditionen, Torvgaden 20, I.

Pröv det et Kvartal.