Lysingar.

 
NORA (Nytt norsk maanadsskrift)

kjem heretter ut som fullt Aargangsskrift kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Iaar kjem det forutan dei tvo som alt er utgjevne, 8 Hefte. Bladet vil arbeida for Framhjelp av norsk Maal og god folkeleg Lesnad, og inneheld: Mindre Forteljingar og Sogur, Utgreidingar av ymse nyttigt Stell, Umsetjingar etter gode framande Forfattarar, Dikt o. s. fr. Bladet vil ogso gjeva Upplysning um Framstig i Maalvegen og um dei Spursmaal som vedkjem Maalsaki. Betalingi er 1 krone Aaret, Postpengar ireknad; for iaar vert det 80 Øre. Einskilde Hefte vil sia verta aa faa for 20 Øre. Dei, som ynskjer dei tvo fyrste Hefte, lyt senda 1 Krone.

Den, som sender Pengar for 4, fær sjølv det 5te fritt, og den, som betalar for 8, fær 11.

Bladet kann tingast paa alle Posthus elder ved aa skriva beint til Nora, Kristiania; det gjeng som Bladsak. I Kristiania kann ein tinga Bladet hjaa Olaf Huseby & Co. limit.

 
Hjaa Huseby & Vo. er utkomet:
 
Norske songar og kvæde, samlade av N. R. Heyerdahl.

Pris heftat 30 Øre _ i stivt band 35 øre.


For frisindet Christendom
 
Udgiver: Christopher Bruun .
 
Bladet udkommer hver 14deDag og koster Kr, 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige og hos Nils  Næss, Dagbladets Kontor, Kristiania.