[Tidender.] Ang. diplomatiske Sagers Afgjørelse.


Fra den kongelige norske Regjerings Justits- og Politidepartement.

I en i Statsraad for Hans Majestæt Kongen paa Stockholms Slot den 15de mai sidstleden ført Protokol er efter hertil indløben Meddelelse følgende tilført Protokollen:

Hans Majestæt Kongen behagede at tilkjendegive følgende:

Under 12te Marts sidstleden har Sveriges Rigsdag fattet Beslutning til Forandring i den svenske Regjeringsforms § 11 og 12, ifølge hvilken Beslutning diplomatiske Sager for Fremtiden skulle foredrages for Kongen af Udenrigsministeren i Overvær af to andre Medlemmer af det svenske Statsraad. Efterat denne Bestemmelse under 7de denne Maaned er meddelt naadigst Sanktion, har Hans Majestæt i dag i sammensat Statsraad besluttet at paalægge den Norske Regjering samt Chefen for det svenske Justitsdepartement at udarbeide Forslag til Tillæg til Riksakten, gaaende blant andet du paa, at tre Medlemmer af Hans Majestæts norske Raad skulle have Sæde i det ministerielle Statsraad.

Statsraadsafdelingen anførte i Underdanighed:

Efter den i Deres Majestæts Tilkjendegivende indeholdte Meddelelse finder Statsraadsafdelingen,
at der ogsaa i Norges Grundlov bør indtages en Bestemmelse, svarende til den for Sveriges Vedkommende istandbragte Ordning, altsaa gaaende du paa, at tre Medlemmer, at det norske Statsraad høres, forinden naadigst Beslutning fattes i ministerielle eller diplomatiske Sager.

I Henhold hertil indstilles i Underdanighed:

At det maatte behage Deres Majestæt at beslutte, at det paalægges den norske Regjering at udarbeide Forslag til Kongelig Proposition af anførte Indhold til Fremsættelse for næste ordentlige Storthing.

Med Bifald hertilbehagede det Hans Majestæt Kongen at resolvere:

1. Det paalægges den norske Regjering i betimelig Tid inden næste Storthing at indkomme med Forslag til Grundlovsbestemmelse, gaaende du paa, at Kongen i diplomatiske Sager træffer Afgjørelse efter at have hørt de til enhver Tid tilstedeværende Medlemmer af den norske Statsraadsafdeling.

2. Gjenpart af nærværende Resolution bliver at meddele det nu forsamlede Storthing gjennem dets Præsidentskab.

Hvilket man i Henhold til Resolutionens 2den Post herved giver sig den Ære at meddele.

Christiania den 19de Mai 1885.

A. Sørensen.


S. Thoresen.
Til Storthingets Præsidentskab.