Lysingar.


Lærarskule paa Vonheim

fraa 1ste juli til 30te september. Undervisningi: norsk (6 timar i vika), oldnorsk (5 tim.), bibelsoga, skulesoga, heimssoga, noregssoga. Lærarar: Christopher Bruun, Ingvar Bøhn, Matias Skard, Frits Hansen, Johannes Skar; Olav Aasmundstad fortel islandske sogor. Hus og kost paa skulen kr. 28 fyre maanaden; er ogso aa faa leigt utanum Skulen. Daa det offentlege skyt pengar til, fær alle lærarar og lærarinnor undervisningi fritt , og nokre av deim kann faa nokor hjelp til upphaldet _ helst dei som er her heile tidi. Fyre deira skuld, som ikkje kann vera so lenge, legg me undervisningi soleides, at dei ogso kann faa nokot samlat, dei som berre kann vera her den fyrste helvti (til det nordiske skolemøde). Andre enn skulefolk kann ogso vera med; fyre deim er skulepengarne kr. 8 um maanaden. Søknad um pengehjelp maa (med dei vitnesbrev som trengst) vera her seinast den 7de juni. Dei som vissa seg kort paa skulen, maa skriva seg inn og tinga paa snart.

Vonheim um Lillehamar.
 
Matias Skard .


Hjaa Huseby & Co. er utkomet:

Norske songar og kvæde , samlade av N. R. Heyerdahl.
 
Pris heitat 30 øre _ i stivt band 35 øre.

 
Husmanden,

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamnar tvo Gongjer kvar Maanad og
kostar. Kr. 1.25 for Halvaaret.