Lysingar.

 
Lærarskule  paa  Vonheim

fraa 1ste juli til 30te september. Undervisningi: norsk (6 timar i vika), oldnorsk (5 tim.), bibelsoga, skulesoga, heimssoga, noregssoga. Lærarar: Christopher Bruun, Ingvar Bøhn, Matias Skard, Frits Hansen, Johannes Skar: Olav Aasmundstad fortel islandske sogor. Hus og kost paa skulen kr. 28 fyre maanaden; er ogso aa faa leigt utanum Skulen. Daa det offentlege skyt pengar til, fær alle lærarar og lræarinnor undervisningi fritt, og nokre av deim kann faa nokor help til upphaldet _ helst dei som er her heile tidi. Fyre deira skuld, som ikkje kann vera so lenge, legg me undervisningi soleides, at dei og kann faa nokot samlat, dei som berre kann vera her den fyrste helvti (til det nordiske skolemøde). Andre enn skulefolk kann ogso vera med; fyre deim er skulepengarne kr. 8 um maanaden . Søknad um pengehjelp maa (med dei vitnesbrev som trengst) vera her seinast den 7de juni. Dei som vil vissa seg kost paa skulen,
maa skriva seg inn og tinga paa snart.
 
Vonheim um Lillehamar.
Matias Skard .


For frisindet Christendom Udgiver: Christopher  Bruun.
 
Bladet udkommer hver 14de Dag og koster Kr. 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges
paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige og hos Nils Næss , Dagbladets Kontor, Kristiania.

 
Fjordenes blad ( frisindet  Ugeblad),

Nordre Bergenhus Amts største og billigste Avis udkommer fra Nordfjordeid og koster Kr. 1,35 halvaarlig, Postporto iberegnet.


Inman  Linien

er den eneste Linie, der har 3 Guldmedaljer for udmærkede Dampskibe og god Behandling af
Passagererne.

Fragten er nu lavere end nogensinde før . Fragtforskud bedes indsendt strax, for at Plads kan sikres til den lave Fragt. Karter og Bøger uddeles gratis.
 
Bemærk. Inman Liniens Passagerer standse kun 1 Nat i Liverpool.
 
Inman Liniens Expedition , 4, Store Strandgade, Christiania.


Bekjendtgjørelse for Patienter. Elektriske Apparater.
 
En af den nyere Tids vigtigste opfindelser til Helbredelse for Syge,
som forgjæves have anvendt Lægehjælp, hvorved Tusinder og atter Tusinder ere blevne helbredede, naar den bliver anvendt efter den af mig foreskrevne Maade, er at erholde hos mig i Christiania, Pilestrædet No. 1, 2den Etage, Indgang til høire gjennem Porten i Smedkrogen, fra 5, 10, 15 og 20 Kroner til høiere Priser, alt efter Sygdommens Beskaffenhed.
 
Fattige gives Moderation .

Taksigelse til Hr. M. Nielsen .
 
Da jeg i lang Tid har været plaget af en Besygdom, som begyndte med Krampe og Stivhed i Benene og Træthed over Hofterne og som endte med Slaphed, saa at jeg ikke kunde gaa eller staa, saa har jeg maattet holde Sengen i 2 Aar. Jeg har søgt megen Lægehjælp, har ogsaa lagt paa Sygehuset i lang Tid og der brugt Bad, men til ingen Nytte, og Lægerne sagde mig rent fra sig; men saa kjøbte jeg et af Hr. Nielsens Apparater og efter en kort Tids Brug er jeg bleven saa bra, at jeg kan sidde oppe og gaa ved Støe og jeg haaber med Guds Hjælp ved fortsat Brug af samme, at blive fuldkommen helbredet, hvorfor jeg har Dem, Hr. Nielsen, næst Gud at takke for min hurtige Bedring.
 
Risværket, Vestre Aker, 12te Marts 1885. Gustava Haakensen.

For Udslæt i Ansigtet og Halsen har jeg søgt Læge uden Hjælp. Efter 2 Maanaders Brug af Nielsens elektriske Apparat er jeg nu fuldstændig helbredet.
 
Bærums Værk, 10de Marts 1885. Andreas Olsen, Hjulmager.