[Tidender.] Amtsnamni.


Indstelling fraa Konstitutionsnemndi um Framlegg fraa D. Sæter og J. Reitan um Forandring av Amtsnamni:
 
Til Stortinget.
 
Ved Storthingets Beslutning av 13de Febr. er ovennævnte Sag oversendt nærværende Komite til Behandling. Da Forslaget ikke gaar ud paa Realitetsbehandling, men kun omhandler en Henstillen til Regjeringen, har det Spørgsmaal lagt nær, om ikke vedkommende kunde have henvendt sig direkte til Styrelsen med sin Forestilling. Et Flertal af Komiteen (5 Medlemmer) tror dog, naar Sagen er indbragt for Thinget, at der kan være Opfordring til at efterkomme Forslagsstillernes Begjæering om at oversende den til Regjeringen, for at det kan komme under Overveielse, om der er Grund til delvis eller i sin Helhed at ombytte de nuværende Amtsnavne med andre, der maatte ansees mer tidsmæssige. Under disse Omstændigheder foreligger der ingen Opfordring til for Tiden at indlade sig paa Sagens Realitet, og Flertallet vil derfor indskrænke sig til den Bemærkning, at det reiste Spørgsmaal forekommer det at være af den Betydning, at det fortjener at komme under alvorlig Overveielse, og det saameget mer som der allerede i 1878 blev nedsat en Kommission for at foretage en Revision af Stedsnavnenes Skrivemaade i Matrikulen.

Naar Sagen oversendes Regjeringen, gaar man du fra, at Spørgsmaalet vil blive undergivet fornøden Drøftelse, og det vil da vise sig, om den paapegte Reform kan lade sig gjennemføre uden andre deraf flydende Forandringer, eller om saadanne vil vise sig nødvendige.

Komiteens Medlemmer Furulund, Harbitz, Motzfeldt og Stang finde ikke Forslaget av være af saadan Beskaffenhed, at noget Ønske om Sagens Bearbeidelse bør antydes af Storthinget ved dens Oversendelse til Regjeringen.

I Henhold til det saaledes anførte tillader Komtieen sig at indstille til Storthinget at fatte saadan Beslutning:

Sagen oversendes Regjeringen.