Tidender.

 
Kristiania, den 21de April.

Kongen hev voret til Konstantinopel for aa sjaa til Son sin. Han er no paa Heimvegen att og komen til Wien. Han hev fleire Stader vortet væl motteken av Storingarne.


Prins  Carl er framleies i Betring, og det er Von um, at han snart kjem so mykje til Krefter, at han kann reisa ein Stad, der det er sunnare Veer, enn der han no er.


Utanfor vil Noreg og Sverike koma til aa halda seg, um det vert Krig millom England og Russland. Men inkje nok dermed, dei lyt og sjaa til aa verja seg mot, at den eine elder den andre av dei krigførande Magterne fær nokot Tilhald innan vaare Grensur. Det kunne nemleg tenkjast, at England elder Russland vilde hava Hamner anten i Sverike elder Noreg. For at inkje nokot sovoret skal henda, hev den svenske Styringi gjevet Paabod um, at fleire Krigsskip skal haldast reide; det sama hev trulegvis den norske Styringi gjort.


Danmark. Han hev vondt Samvit Estrup no; for det er nok det verste for han, at han inkje kan stole paa Armeen. For noko sidan vart Krigsartiklarne upplesne for Soldatarne i Garnisonen i Aarhus. Det vart daa serleg lagt Vigt paa, at dei var skulduge aa lyda sine Yvermenn i alt mogelegt. Fotfolki høyrde paa dette med stor Ro, og Kavaleristarne likeeins. Daa ein Offiser etterpaa vilde hava dei til aa ropa Hurra for Kongen, tagde flestalle av dei.

_ Høgskulestyrar Svegaard i Sorø hev fraa Styringi fenget Paabod um aa halda upp med aa arbeida for Skjotarsaki. Gjer han inkje det, skal Skulen hans missa Statstilskotet.
 
_ Styringi hev teket Statstilskotet fraa Boulstrup Høgskule, fordi Styraren arbeidde for Skjotarsaki.
 
_ Det er lagt Søksmaal mot ein Lækajr i Veile; han hadde brukt nokre harde Ord um Kongen, og so var det daa ei elder onnor Høgresjæl, som var so snild aa melda honom.
 
 
England  og  Rusland. Det er mest trulegt, no, at det inkje vert noko av med Krigen millom England og Rusland. Gladstone hev skrivet til Formannen i den engelske Fredsforeiningi og sagt, at det er Von um, at England og Rusland kann verta samde paa minneleg Maate. Bladi tek og til aa bera seg paa ein meir sømeleg Maate baade i London og Petersburg.


Bjørnstjerne  Bjørnson held paa aa skriva paa eit Lystspel, vert det sagt.


Fraa Jonas Lie skal det vera ventande nokre Smaaforteljingar.


Erik  Verenskiold bur i Paris no; han held paa aa maala eit Bilæte av Bjørnstjerne Bjørnson.


Lauseld hev det voret i Laksevaag ved Bergen. Elden tok til hjaa ein Kaupmann Lien. 
Dei trur, at han inkje skal vera heilt utan Skuld i at Varmen kom upp, difor er han no sett fast.