Subskription paa 3die Udgave af O. J. Höyems Katekjesoversættelse.


Nu og da beder Folk mig skaffe sig min Katekjes-Omskrift, uden at jeg kan gjøre det. Derfor burde jeg, særlig paa det Punkt, Maalsagen nu staar, udgive en 3die Udgave og da tage Hensyn til de Ting, Kritiken paapegede i 2den do.

Hidtil har Lærere enkeltvis ved Undervisningen lagt min oversættelse Side om Side med Barnets autoriserede Katekisme og brugt min som baade den enkleste og letteste Forklaring af saavel Ordene som Sætningerne i hin. Men fra nu af burde Skolekommissionerne befordre denne gode Maade og i den hensigt indkjøbe nogle Ekspl. for hver Skolekreds. Frugten af denne lille Udgift vil være en Lettelse for Børnene ved Katekismeforklaringen, ligesom ogsaa Bogen af mange Grunde vilde med Fordel lægges for Klassen som en Indenadslæsningsbog nogle Minuter i Katekismetimen.

Der vil medgaa ca. 320 Kr. for at faa trykt og stivheftet to tusen Eksempl. Disse Penge tør jeg ikke udgive paa Slump; jeg maa først undersøge, om min Tanke deles af saa mange, at jeg kan faa tilbage Pengene noget snart og indbyder derfor Maalvenner, saavel Enkeltmænd som Skolestyrelser til at tegne sig paa Brevkort til mig for et vist Pengebeløb fra 20 Øre (1 Bog) og opover, saa sender jeg Bøger for Beløbet mod Postopkrav (ved Bøgernes Modtagelse); det er mindste Møie for begge Parter.

De, som mindst tinge for 4 Kr. faar dog 25 Bøger for hver 4 Kr.


Bedes velvilligt optaget i andre Aviser.

Trondhjem, 6te April 1885.

O. J. Høyem .