[Tidender.] Kyrkjenemndi


hev gjort ferdug Innstellingi si um eit Par Saker vedkomande Maalarbeidet.

Til Uddannelseskurser for Folkeskolelærere overensstemmende med det Kgl. Forslag bevilges Kr. 6000. Det er til aa læra upp Skulmeistaranne i Landsmaalet.

Pengarne skal bytast soleis: til Hægstad (nordanfjells) Kr. 1000, Vonheimskulen Kr. 3000, Sogndalsskulen Kr. 1000, Seminarlærar Skjefveland og Bladstyrar Løvland Kr. 1000.

Fleirtalet i Kyrkjenemndi (8 Mann) segjer, at dei maa anerkjende de paatænkte Kursers berettigelse og Hensigtsmæssighed saavel for det specielle Øiemed, Folkesprogets Anvendelse i Skolen, som i sig selv og efter sit Indhold som et værdifuldt Bidrag til den almindelige Lærerdannelse just paa de Punkter, hvor den maa indrømmes at være mangelfuld, idet den uden nogen Forudsætning i Kjendskab til vort Oldsprog og vort Sprogs Historie staar uden Indsigt til at forklare og vurdere den sproglige bevægelse og med Skjønsomhed tilgodegjøre den for Skolens Gjerning. Selv uden Hensyn til hvilken Stilling man vil give Landsmaalet i selve Undervisningen, maa dette Flertal saaledes anse den Veiledning, der heri gives Lærerne, som en i høi Grad frugtbringende for deres Virksomhed. Og finder man at burde give Landsmaalet Plads som særskilt Undervisningsgjenstand, hvad der efter den Benyttelse, det nu har faaet som Skriftsprog, og de Kræfter og Midler, der ere anvendte paa at overføre Bibelen i dette Folkets Sprog, neppe kan bestrides eller afvises, bliver den ligefrem uundværlig og altsaa direkte paabuden af Nødvendigheden.

Tvo Mann (Bonnevie og Bech væl) er ikkje med paa dette. Dei fæler for, at dette her ikke kan forstaaes annerledes end som et indledende Skridt til Forsøg paa at indføre det saakaldte Landsmaal som Undervisningsgjenstand i vore Almueskoler. Da Minoriteten ikke antager, at et saadant Forsøg kan ventes at ville føre til noget for Skolen heldbringende Udfald, medens det utvivlsomt vil medføre megen og skadelig Forstyrrelse af Skolens Virksomhed, finder man saaledes ikke at kunne stemme for det.

Undervisningsmidlar. Som ny Post foreslaaes bevilget Kr. 1000 til Trykning og Bedømmelse af Prøvearbeider til en Læsebog paa Landsmaalet. Departementet anser et saadant Læremiddel nødvendigt for Folkeskolen, naar Bygdemaalene der skulle anvendes, og oplyser, at der paa flere hold arbeides paa en saadan. Komiteens Flertal (8 Medlemmer) kan her henvise til hvad det har udtalt om Landsmaalets Stilling i Skolen, og maa forøvrigt betragte denne Bevilgning som en ligefrem Konsekvens af den i fjor givne Bevilgning Kr. 500 til Konkurranceprøve for en ABC i Landsmaalet og som Bidrag til dens Bedømmelse.

So vil dei at Staten skal lata til Kr. 1000 og kaupa 500 Eksemplar av O. I. Høyems bibel og kyrkjesoga til Umdeling millom Lærarar. Dei segjer um detta, at Boki hev fenget eit godt Umdøme og at ho med Held har været benyttet til Hjælp under Lærerens Forberedelse for Bibel- og Kirkehistorieundervisningen navnlig for dem, som bruge Barnets Maalform ved den mundtlige Undervisning i Skolen. Komiteens Flertal antager ogsaa, at den baade efter sit Anlæg og sit Sprogmiddel vil yde Lærerne omkring i Landet et vurderligt Hjælpemiddel ved deres bibelhistoriske Undervisning og vil saaledes anbefale Andragendets Indvilgelse.