Lysingar.


Arbeideren (Det norske Arbeiderforbunds Organ)

udkommer hver Onsdag og koster portofrit tilsendt 50 Øre Kvartalet.
Bladet behandler alle Arbeiderspørgsmaal og søger efter Evne at tale Arbeidernes Sag paa alle
Samfundsomraader.

Det kan bestilles fra 1ste April ved alle Landets Postkontorer og Postaabnerier samt i Christiania i
Expeditionen, Torvgaden 20, I. Pröv det et Kvartal .

 
På vort forlag er udkommet og at erholde til gjennemsyn i alle boglader:
1 ste hefte af: Fremskridt og fattigdom.

En undersøgelse af årsagerne til fattigdommens vækst midt under den voksende rigdom. Af Henry George. Oversat fra engelsk af V. Ullmann . Vi påstår, at der i vort århundre ikke er udkommet nogen bog, der har øvet en så mægtig indflydelse, som Fremskridt og fattigdom vil komme til at gjøre.

New-York Era. Kristiania. Olaf Huseby & Olaf Olsen .

 
Inman Linien

er den eneste Linie, der har 3 Guldmedaljer for udmærkede Dampskibe og god Behandling af Passagererne.

Fragten er nu lavere end nogensinde før . Fragtforskud bedes indsendt strax, for at Plads kan sikres til den lave Fragt. Karter og Bøger uddeles gratis.

Bemærk. Inman Liniens Passagerer standse kun 1 nat i Liverpool.
 
Inman Liniens Expedition ,
4, Store Strandgade, Christiania.

 
Bekjendtgjørelse for Patienter. Elektriske Apparater.

En af den nyere Tids vigtigste Opfindelser til Helbredelse for Syge, som forgjæves have anvendt Lægehjælp , hvorved Tusinder og atter Tusinder ere blevne helbredede, naar den bliver anvendt efter den af mig foreskrevne Maade, er at erholde hos mig i Christiania, Pilestrædet No. 1, 2den Etage, Indgang til høire gjennem Porten i Smedkrogen, fra 5, 10, 15 og 20 Kroner til høiere Priser, alt efter Sygdommens Beskaffenhed.

Fattige gives Moderation .

Taksigelse til Hr. M. Nielsen .
Da jeg i lang Tid har været plaget af en Bensygdom, som begyndte med Krampe og Stivhed i Benene og Træthet over Hofterne og som endte med Slaphed, saa at jeg ikke kunde gaa eller staa, saa har jeg maattet holde Sengen i 2 Aar. Jeg har søgt megen Lægehjelp, har ogsaa lagt paa Sygehuset i lang Tid og der brugt Bad, men til ingen Nytte, og Lægerne sagde mig rent fra sig; men saa kjøbte jeg et af Hr. Nielsens Apparater og efter en kort Tids Brug er jeg bleven saa bra, at jeg kan sidde oppe og gaa ved Støe og jeg haaber med Guds Hjælp ved fortsat Brug af samme, at blive fuldkommen helbredet, hvorfor jeg har Dem, Hr. Nielsen, næst Gud at takke for min hurtige Bedring.
Risværket, Vestre Aker, 12te Marts 1885.
Gustava Haakensen.

M. Nielsen .

For Udslæt i Ansigtet og Halsen har jeg søgt Læge uden Hjælp. Efter 2 Maaneders Brug af Nielsens elektriske Apparat er jeg nu fuldstændig helbredet.
Bærums Værk, 10de Martgs 1885.
Andreas Olsen, Hjulmager.