[Tidender.] Hersaki.


Igaar vart Regjeringsframlegget um Vernepliktloven utdela aat Tingmennerne. Statsraad Daae hev lagt fram si Sermeining attaat. _ Statsraadsbøkerne visar, at Daae heldt fram si Meining for Kongen, som forkynte dette:

Jeg erklæder mig, i det store hele taget, enig i Chjefen for Armedepartementets særskilt afgivne Votum, skjønt jeg ogsaa i samme finder Freds-Øvelsestiderne i en beklagelig Grad formindskede, navnlig for Specialvaabnenes Vedkommende.

Imidlertid har Chjefen for Arme-Departementet for mig udtalt, at, saasom Sagerne nu stiller sig, turde han selv ikke paatage sig Ansvaret at tilraade mig Tilfølgetagelsen af hans Votum, men vilde heller i mine Hænder nedlægge sin Afskedsansøgning.

Under saa usædvanlige Omstændigheder _ for at undgaa at fjerne et Medlem af mit Raad, som beklæder sin Stilling med min fulde Tillid, og for at dog Departements-Chefen maatte faa sit Forslag bragt til Storthingets Kundskab og under dets Diskussjon, samt blive sat istand til der at forklare og forsvare sine Anskuelser _ saa finder jeg det tjenligt at resolvere som følger:

Den af Statsraadets Pluralitet tiltraadte Indstilling bifaldes.