[Lysingar.]

 
Amerikanske  antiasthmatiske Urter .

Efter at have lidt af Asthma i cirka 27 Aar uden at have fundet anden Hjælp for Sygdommen end Klimatets Forandring, blev jeg paa mine Reiser i Udlandet opmærksom paa ovenstaaende urter og fandt, at Indaandingen af disse Urters Røg strax standsede det heftigste Anfald af Sygdommen, ligesom den dermed i Forbindelse staaende bronchitiske Hoste, saa at jeg kunde tilbringe Natten i Ro, medens jeg forhen som oftest maatte sidde oppe den hele Nat. I 3 Aar har jeg nu indehavt Eneagenturen og derved erholdt en Masse Vidnesbyrd.

Urterne forsendes emd Pakkeposten i Æsker med Brugsanvisning. Gratis Inhalationspröve med Brugsanvisning sendes i Brev ufrankeret , saa at enhver, der lider af Asthma, kan gjøre sig bekjendt med disse urters Virkning, før de kjøbe deraf.
 
J. Leth Andersen ,
Nedre Voldgade No. 1, Hj. af Raadhusgaden.


Inman Linien

er den eneste Linie, der har 3 Guldmedaljer for udmærkede Dampskibe og god Behandling at
Pasdsagererne.

Fragten er nu lavere end nogensinde før . Fragtforskud bedes indsendt strax, for at Plads kan sikres til den lave Fragt.

Bemærk. Inman Liniens Passagerer standse kun 1 Nat i Liverpool.
 
Inman Liniens Expedition ,
4, Store Strandgade, Christiania.


Anker Liniens

store kongelige Postdampskibe er verdensberømte for sin Hurtighed, Sikkerhed, pene og gode
Behandling af Passagerer. Afgang fra Christiania hver Fredag.

Gjennemgangsbilletter til alle Steder i Amerika udstedes til laveste Priser. Da Prisen paa Jernbanefragter i Amerika til de forskjellige Steder fortiden er betydelig reduseret, bør enhver, som agter at reise til Amerika nu eller senere strax indsende Forskud samt opgive Navne, Alder og Bestemmelsessted. Bøger og Karter tilsendes frit.

Henvend Elder til Anker Liniens Kontor, forinden I kjøber Billetter; thi kjøbes Billetterne der, da er det til Eders egen Sikkerhed, Interesse og Fordel.

Olaf Rasch,
Jernbanetorvet 5, Christiania.

 
Dagsposten

udkommer i Trondhjem hver Søgnedags Aften og koster 5 Kroner Halvaaret. Dagsposten er det nordenfjeldske Norges eneste frisindede Dagblad og er saaledes et Hovedblad for denne Landsdel. Det har stor Udbredelse baade i Trondhjems By og i Landdistrikterne.


Husmanden,

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.


Lysingar.
 
 
Tellemarkens Folkehøjskole.

De Gutter, der maatte ønske at deltage i det praktiske Landbrugskursus, som begynder til Vaaraannen, bedes melde sig snarest muligt. Betalingen for Kost, Logi og Undervisning er tilsammen 14 Kr. Maaneden, men man er forpligtet til at deltage i alle forefaldende Arbeider paa Gaarden.

(D. 29916).

V. Ullmann .


American Lina.
 
Som Prov paa, kor godt Ord denne Lina hev, kann nemnast, at i baade dei fyrre Aari hev det gjenget fleire Passagerar herifraa med denne Lina enn med nokor engelsk elder tydsk Line.

Billettprisarne er no for Tidi overlag billige, men Betaling fyreaat med Uppgjeving av Namn, Alder og Staden, dit dei skal, maa sendast inn straks paa Timen ; Tid for Avreise kvitte eit.

Kart og Skildring av dei fleste Statar i Amerika sender me fritt til den som bed um det, likeins ein liten Tolk.
 
Ingb. Gjemre.
st. Strandgade No. 4, Christiania.