Lysingar.

 
Tellemarkens  Folkehøjskole.

De Gutter, der maatte ønske at deltage i det praktiske Landbrugskursus, som begynder til Vaaraannen, bedes melde sig snarest muligt. Betalingen for Kost, Logi og Undervisning er tilsammen 14 Kr. Maaneden, men man er forpligtet til at deltage i alle forefaldende Arbeider paa Gaarden.
(D. 29916).

V. Ullmann .


Äpplen.
 
Från i dag realiserar jag mitt stora lager af medelstora ljuse äpplen, Tyroler Borstdorfer, till 15 kr. tunnan innehållande cirka 4 kbf.
Fullkomligt frisk och god vare garanteras. Endast sådanne ordres som åtføljas af remissa expedieras. Efterkraf tages ej. Bref med närsluten retourporto besvaras endast.
 
D. 10/ 2 85.
 
Stockholms Äggkällare,
C. F. Rennekamp,
No. 41. Østerlånggatan. No. 41 ,
Stockholm.


Anton Johansen,
Storgaden 9,
Christiania.
(Telegramadresse ANTON).
 
Commissioner i Vildt og Fedevarer anbefales af Andersen & Co., Christiania, Holte & Strøm, Trondhjem, Ludw. Wilh. Strøm, do., Oluf Elden, Mosjøen, Øiers Forbrugsforening, Petter Flugsrud, Lillehammer.


Lysing for Sjukingar.
 
Elektriske Apparater .

Ei av dei vigtigaste Uppfinningar i den nyare Tid til aa lækja Sjuke, s om faafengt hev nyttat Lækjarhjelp; Tusind etter Tusind hev fenget Helsa si att ved detta, naar berre Bruken gjerst etter den Maaten, som eg fyreskriv. Dei er aa faa hjaa meg i Christiania, Pilestrædet No. 1, 2den Etage, Inngang til högre gjenom Porten i Smedkroken , fraa 5, 10, 15, 20 Kronur, til høgre Prisar, alt ettersom Sjukdomen er lagad.

Fatige fær Avslag i Prisen.

M. Nielsen .


Inman Linien

er den eneste Linie, der har 3 Guldmedaljer for udmærkede Dampskibe og god Behandling af Passagererne. Fragten er nu lavere end nogensinde før. Fragtforskud bedes indsendt strax, for at Plads kan sikres til den lave Fragt. Bemærk. Inman Liniens Passagerer standse kun 1 Nat i Liverpool.

Inman Liniens Expedition,
4, Store Strandgade, Christiania.


Anker Liniens

store kongelige Postdampskibe er verdensberømte for sin Hurtighed, Sikkerhed, pene og gode Behandling af Passagerer. Afgang fra Christiania hver Fredag. Gjennemgangsbilletter til alle Steder i Amerika udstedes til laveste Priser. Da Prisen paa Jernbanefragter i Amerika til de forskjellige Steder fortiden er betydelig reduseret, bør enhver, som agter at reise til Amerika nu eller senere strax indsende Forskud samt opgive Navne, Alder og Bestemmelsessted. Bøger og Karter tilsendes frit. Henvend Eder til Anker Liniens Kontor, forinden I kjøber Billetter; thi kjøbes Billetterne der, da er det til Eders egen Sikkerhed, Interesse og Fordel.

Olaf Rasch,
Jernbanetorvet 5, Christiania.


Dominion-Linien.
 
Dominion-Liniens Flaade er i de sidste Aar forøget med 3 nye, store og hurtiggaaende Dampskibe, nemlig: Sarnia 4000 Tons, Oregon 4000 Tons og Vancouver, der ved Udstillingen i London ifjor blev tildels Guldmedalje , 5700 Tons. Vancouver gjør Reisen over Atlantern paa 6 ½ Døgn og føres af den for sin Imødekommenhed mod Passagererne saa alment roste svenske Kaptein Lindal .

Bøger og nye Kart over Amerika gratis. Gjennemgangsbilletter til alle Steder i Amerika for lige saa lav Pris som nogen anden förste Klasses Linie kan tilbyde . Indtegning daglig paa mit Kontor,
 
Jernbanetorvet No. 11, Christiania.
Joh. Krantz.


American Lina.

Som Prov paa, kor godt Ord denne Lina hev, kann nemnast, at i baade dei fyrre Aari hev det gjenget fleire Passagerar herifraa med denne Lina enn med nokor engelsk elder tydsk Line. Billettprisarne er no for Tidi overlag billige, men Betaling fyreaat med Uppgjeving av Namn, Alder og Staden, dit dei skal, maa sendast inn straks paa Timen; Tid for Avreise kvitte eit.

Kart og Skildring av dei fleste Statar i Amerika sender me fritt til den som bed um det, likeins ein liten Tolk.

Ingb. Gjemre .
st. Strandgade No. 4, Christiania.


Godtkjøb.
 
Restbeholdningen
af

Vinterkaaber,
Vinterfrakker,
Vinterkaabestoffe,
Vinterfrakkestoffe,
Muffer,
Kjoletøier,
Schawls,
Silketørklæder
 
m. m. m.

udsælges for at rømme Lageret til betydelige Underpriser.
Brødrene Dobloug,
Hjørnet aaf Storgaden & Nygaden.


State Linien

tilbyder Billet til Amerika billigere end andre, hvis Indskrivning sker i betimelig Tid før den foreslaaede Forhøielse træder i Kraft.
 
State Liniens Kontor
Christiania

eller hos

Agent Halfdan Andersen,
Skien.