Høire og det norske Sprog.


Organet for den dansk-tyske Overlevering her i Landet er ikke uimodtageligt for Fornuft. Derom vidner dets Søndagsartikel om Maalstrævet, som, naar den læses i Sammenhæng med tidligere Udtalelser fra den Kant, indeholder et Løfte om at den oplyste Del af Nationen inden føie Tid vil slutte sig til os i Spørsmaalet om norsk Maal i Stat, Kirke og Skole. Men Bladet har endnu Skrupler, der hindrer det fra at gaa helt over. Den værste er maaske, at Verdens Gang trykkes paa dansk, og at vi ikke tør lade det trykke paa norsk af Frygt for at miste Abonnenter.

Det glæder os at kunne fjerne Morgenbladets Skrupler i denne Henseende.

Aarsagerne til, at Verdens Gang bruger dansk Sprog i Stedet for norsk, er hovedsagelig to:

De af vore Abonnenter, der taler norsk, forstaar dog dansk, fordi de har lært dette Sprog i Skolen. Derimod er der mange af vore Abonnenter i Byarne, som ikke forstaar norsk, fordi nemlig ingen af vore Skoler, hverken høie eller lave, giver dem af Landets Indbyggere, der ikke taler Landsmaalet, Undervisning i at forstaa det.

Der findes en Mængde Mennesker, som taler det reneste Landsmaal, men som dog ikke kan læse andet end dansk. De kjender nemlig kun med Besvær sit eget Talesprog igjen paa Prent eller naar det nedskrives. Dette pleier at være Tilfædet med alle dem, der ikke enten gjennem Undervisning eller ved sin Begavelse er istand til uden videre at opfatte gjennem Øiet, hvad de opfatter gjenem Øret. Et Eksempel vil gjøre dette tydeligt. Næsten alle Østlændinger forstaar med Lethed svensk. Alligevel er der forholdsvis faa, som kan læse det.

Naar den Slægt, som har lært Landsmaal i Skolen, være sig som eget Talesprog eller som et, der kun læses, men ikke tales, er kommen i Flertal, da vil baade Verdens Gang og mange andre norske Blade udkomme paa norsk.

Det vil tage Tid. Morgenbladet faar ikke være utaalmodig.


(Verdens Gang)