[Tidender.] Norske Namn.

 
Tingmennerne Daniel Sæter og Reitan hev sendt Brev til Stortinget um at det maa gjerast Forandring paa Amtsnamni. Dei skriv:

Det har oftere været paavist, at flere af de nu brugelige Amtsnavne er lidet skikkede eller endog uskikkede som Udtryk for, hvad de skulde betegne. Nogle Amter har Navn efter en enkelt Gaard _ Buskerud, Bratsberg, Nedenæs _ andre efter en enkelt By _ Mandal, Tromsø, Jarlsberg og Laurvik _ eller om man vil et sammensat Navn, hvilket er noget tungvindt, især naar dette skal forbindes med andre Ord. Atter andre vidner om et altfor vilkaarligt Valg, saasom Romsdals Amt, der ligesaa godt kunde have havt Navn efter Surendalen, Sundalen eller hvilkensomhelst af de mange Dale, som denne Landsdel omfatter. Smaalenene minder væl stærkt om Udstykning i Smaadele, og Christians Amt som Navn paa en Landsdel, et Embedsdistrikt, er saa meningsløst som muligt. Hertil kommer endvidere, at flere af Amtsnavnene er indførte og tagne i Brug i Forfaldets og Nedgangens Tid og derhos til Fortrængsel af de gamle gode Landsnavne, vi før havde. Mange af disse Navne, som saaledes maatte ud af Skriftsproget, vedblev dog at leve i Landsmaalet, og vore Digtere ynder som bekjendt at bruge dem den Dag idag, ja nu endog mer end før; og naar de er brugbare i Poesi, da maatte de vel ogsaa kunne være det i Prosa. Der synes saaledes at være fuld Grund til atter at indføre de gamle Landsnavne i den Værdighed, de havde i tidligere Tider, og give dem Plads som Afløsere af de Amtsnavne, vi nu har, saafremt de maatte findes at egne sig dertil, hvad vistnok med god Grund kan siges om flere af dem. Det vilde ogsaa staa i god Samklang med, hvad der i vor Tid gjøres for at hævde det nationale i andre Retninger. At den kongelige Kommission som i 1878 blev nedsat for at foretage en Revision af Stadsnavnes Skrivemaade i Matrikulen ogsaa skulde finde sig beføiet til at foreslaa nogen Ombygning af Amtsnavne, kan man vel ikke vente.

Jeg tillader mig derfor at foreslaa for Stortinget, at der fattes følgende Beslutning:

Det henstilles til Regjeringen at træffe For
føining til, at de nu brugelige, men mere eller mindre uhøviske Amtsnavne maa blive ombyttede med Navne, der mere svarer til, hvad de skal udtrykke.

10/ 2 85.

Daniel Sæter. I. Reitan.