[Tidender.] Maalsaki.

 
Paa Riksreikneskapen for komande Aar hev Regjeringi, forutan dei vanlege Aarsløner til Ivar Aasen (Kr. 3500), H. Ross (Kr. 3500), Moltke Moe (2000), ogso sett upp til Det norske Samlaget Kr. 3500: Kr. 1000 til Umsetjing av nytestamentlege Skrifter og Kr. 2500 til gjennem Folkehøiskolelærer E. O. Bruhjell at virke for Udbredelse af Kjendskab til vore sproglige Forhold ved Reiser omkring i Landdistrikterne og navnlig ved Besøg paa Seminarier, Amtsskoler og Folkehøiskoler.

Denne Sag, segjer Bruhjell i Søknaden sin, har hidtil fortrinsvis været fremmet ad litterær Vei, men hvor det gjælder en Sag af Betydning for Folkets store Mængde, naar man paa denne Maade ikke saa vidt omkring som ønskeligt; mundtlige Foredrag, hvortil Adgangen er fri for alle, og hvorigjennem man kan henvende sig til Folk paa forskjellige Udviklingstrin, vil være nødvendige ved Siden af; Discusioner, hvor forskjellige Opfatninger mødes, ere i høi Grad skikkede til at vække til Opmærksomhed og Overveielse, og ofte er Samtale med den enkelte den Maade, hvorpaa Kundskab bedst kan spredes og Interesse vækkes.

Styret for Det norske Samlaget hev skrivet under paa Søknaden, da det antages, at en Virksomhed som den her omhandlede vil være af megen Betydning for Almenoplysningens Fremme og specielt for Gjennemførelsen af Reformer vedkommende Undervisningssproget i Folkeskolerne.

Departementet skal i Anledning heraf bemærke, at man i sidstnævnte Øiemed har fore
slaaet oprettet Undervisningskurser for Folkeskolelærere i forskjellige Dele af Landet, og man er tilbøielig til at tro, at det fornemmelig er paa denne Maade angjældende Sag nu bør søges fremmet. Man tvivler imidlertid ikke paa, at ogsaa en Virksomhed som den, for hvilken Hr. Bruhjell vil ofre sig, vil blive af Betydning, og man vil derfor anbefale, at Staten ogsaa her træder støttende til. Men Hr. Bruhjells Foretagende er af den Art, at det bedst ledes og kontrolleres af en Forening som det norske Samlag, hvis Virksomhed det maa siges paa en Maade at supplere.