[Tidender.] Trontalen

 
ved Opningi av Stortinget lydde so:


Gode Herrer og norske Mænd!

Vort Forhold til fremmede Magter er vedvarende det bedste. Freden, hvis Opretholdelse er Gjenstand for Magternes Bestræbelser, hartilladt Fællesarbeider til civilisatoriske Foretagenders Fremme. I den Aand har jeg modtaget en Indbydelse, som den Keiserlige Tyske Styrelse efter Overenskomst med den Franske Republiks Regjering har ladet udgaa til en Konference om Forholdsregler til at beskytte Handelen og Skibsfarten paa Vestafrikas store Floder. Der er ogsaa truffet Forføininger, i hvis Følge de forenede Riger ville deltage i Forhandlinger, der sigte til at gjøre vigtige internationale Forbindelser mere fuldstændige og frugtbringende.

Det er en Tilfredsstillelse for mit Hjerte at meddele Eder, hvor dybt jeg føler den Tilvæxt i Familielykke, der siden vort sidste Møde er bleven mig og mit Hus forundt ved en elsket Sønnesøns Fødsel.

De Vilkaar, hvorunder vort Folk maa arbeide sig frem til stedse fuldkomnere Samfundstilstande, ere strenge. Men det er mit faste Haab, at Vanskelighederne kunne overvindes ved gjensidig Tillid og ved at Landet gjennem sine Repræsentanter yder sin Bistand. Jeg paakalder den. Flere Anliggender kræve Lovordning. Forslag ville i dette Øiemed blive Storthinget forelagte. Ved dem tilsigtes at berede Veien for en jevn Fremadskriden i forskjellige Retninger med Tilknytning til det Bestaaende og med berettiget Tro paa Fremtiden.

Jeg henleder Opmærksomheden paa et Forslag til Lov om Anordning af en Postsparebank,
indrettet i væsentlig Overensstemmelse med lignende Anstalter i andre Lande, der heldigt have
bestaaet Prøve.

Det Forslag til en ny fuldstændig Lov om Havne-, Mærke- og Ringevæsenet, der ikke kom
til Behandling paa forrige Storthing, vil blive fremsat paany.

Jeg har nedsat en Kommission til Drøftelse af de hvilende Spørgsmaal vedkommende Armeorganisationen og Værnepligten. Denne arbeider fremdeles. Der vil blive forelagt Forslag til
Lov om Værnepligt og Udskrivning, i sine Hovedpunkter bygget paa 30te ordentlige Storthings Beslutning til Lov om samme Gjenstand med de Afændringer, hvortil senere stedfundne Overveielser maatte foranledige.

I Thingmødet vil der tillige kunne indbringes et kongeligt Forslag om ved Lov at aabne Adgang til successiv Oprettelse af Pensionskasser for Embedsmænd som for Bestillingsmænd.

Ved en Kommission er der udarbeidet et Forslag til Lov om Rettergangsmaaden i Strafsager. Et saa betydningsfuldt og i Forholdene dybt indgribende Lovværk fordrer omhyggelig Drøftelse, og er det mit Ønske, at Spørgsmaalet efter moden Forberedelse maa faa en for Fædrelandet heldig Løsning under Samvirken mellem Statsmagterne.

Til Fremme af Landets Udvikling ville flere nye Bevilgningsforslag blive Storthinget forelagte. Det er Kravene paa stigende Oplysning og Ophjælp av Næringsveiene, som her træde i Forgrunden. Ved Siden heraf har Hensynet til Landets Værnekraft og dets Stilling i Unionen gjort det til Pligt for mig at æske Billigelse af forskjellige Foranstaltninger paa Forsvarsvæsenets Omraade. Enkelte andre Spørgsmaal, hvorved Almenhedens Interesse har fæstet sig navnlig en planlagt Udvikling af Kommunikationsvæsenet i dets vigtigere Forgreninger, vil alene kunne blive bragt til forberedende Behandling, for senere med Storthingets Samtykke at søges løste i den Udstrækning, som deres Betydning for det Almene kræver og Landets Evne tillader. Statens finantsielle Stilling er god. Trods de tildels vanskelige Forholde hvori enkelte af vore Næringsveie befinde sig tilsteder den, at vi med Fortrøstning kan gaa til vort Arbeide. 
Landets Kraft vil ikke mindre end dets Institutioner med Guds Bistand være de Opgaver voxen, som vi maa stille os.

Jeg nedbeder Herrens Velsignelse over Eders Gjerning og forbliver Eder, gode Herrer og Norske Mænd, med al Kongelig Yndest og Naade vel bevaagen.

Givet paa Stockholms Slot den 28de Januar 1885.

Oscar.


O. Richter.