Lysingar.


Santalen,

et Missionsskrift, udgivet af Centralkomiteen for Santalmissionen i Norge ved B. Pauss begynder med 1885 sin 3die Aargang. Bladet der udgaar i maanedlige Hefter paa mindst 16 Sider i Oktav, virker for Udbredelse af, Kjendskab til Santalmissionen, særlig gjennem Breve fra Missionsmarken. Der vil iaar ogsaa blive leveret en Del Tegninger fra Santalistan , der vil blive udførte af vore bedste Zylografer. Nye Abonnenter vil desuden faa Kart over Santalistan og Assam samt Grundplan over Ebeneser Station, saalangt Oplaget rækker. Medlemmer af Studenternes Missjonsforening har for iaar desuden lovet Bidrag i store Træk fra Missionerne i Indien og Kina. Forøgelsen af Arkantallet, som dette nødvendiggjør, vil ikke forøge Bladets Kostende, der er 1 Krone Aaret. Bladet har efter 2 Aars Virken allerede 4650 Abonnenter. Man abonnerer paa samlige Postanstalter samt hos Hr. E. C. Bjørnstad, Kristiania .


Buskeruds Amtstidende

begyndte indeværende Aar sin 5te Aargang, og er Buskeruds Amts eneste frisindede Blad. Det udgaar 2 Gange ugentlig. _ Onsdag og Lørdag _ og koster 1 Krone Kvartalet, hvortil for udenbyes kommer 10 Øre i Postporto. Bladet kan rekvireres ved ethvert Postkontor og i Drammen hos Udgiveren.