Lysingar.Folkemøte.

Laurdag 10de og Sundag 11te Januar 1885 vert haldet Folkemøte ved Høgskulen i Silgjord med Foredrag um Fyremd, og Ordskifte um Ettermd. Emner: Jurysaki og Sverdrup sitt Skuleforslag. Sundag Fyremd. gudelegt Foredrag. Framande Talarar vil vonleg koma og hjelpa til.

Silgjord 20/ 12 84.
V . Ullmann .


Fedraheimen er aukad og kjem no ut tvo Gong um Vika. Fedraheimen krev heilt Rett aat det norske Maalet, og arbeider for Fridom og Framgang og nasjonalt Sjølvstende. Bladet inneheld Utgreidingar um Politikk og andre Emne, Tidender fraa Innland og Utland, Boksjaa, Dikt, Rispur, Forteljing til Utklypp o.s.v. Fedraheimen kjem ut i Kristiania kvar Onsdag og Laurdag. Prisen som fyrr, Kr. 1.10 Fjordungsaaret. Paa 6 Blad det 7de fritt. 10 Skulegutar, som slær seg ihop, fær Bladet for halv Betaling Kr. 1.20 kvar for Halvaaret. _ Ekspedisjonen er i Pilestrætet 5, Kristiania.


Husmanden,
 
Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.


Fjordenes Blad ( frisindet Ugeblad),
 
Nordre Bergenhus Amts störste og billigste Avis, udkommer fra Nordfjordeid og koster Kr. 1,35 halvaarlig, Postporto iberegnet.
 
 
For frisindet Christendom

(Udgiver: Christopher Bruun.)

Bladet udkommer hver 14de Dag og koster Kr. 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige, og hos Nils Næss, Dagbladets Kontor, Kristiania.


Santalen,

et Missionsskrift, udgivet af Centralkomiteen for Santalmissionen i Norge ved B. Pauss begynder med 1885 sin 3die Aargang. Bladet der udgaar i maanedlige Hefter paa mindst 16 Sider i Oktav, virker for Udbredelse af Kjendskab til Santalmissionen særlig gjennem Breve fra Missionsmarken. Der vil iaar ogsaa blive leveret en Del Tegninger fra Santalistan , der vil blive udførte af vore bedste, Zylografer. Nye Abonnenter vil desuden faa Kart over Santalistan og Assam samt Grundplan over Ebeneser Station, saalangt Oplaget rækker. Medlemmer af Studenternes Missionsforening har for iaar desuden lovet Bidrag i store Træk fra Missionerne i Indien og Kina. Forøgelsen af Arkantallet, som dette nødvendiggjør, vil ikke forøge Bladets Kostende, der er 1 Krone Aaret. Bladet har efter 2 Aars Virken allerede 4650 Abonnenter. Man abonnerer paa samtlige Postanstalter samt hos Hr. E. C. Bjørnstad, Kristiania .