Lysingar.Morgengryet i lukket Omslag .

Fra førstkommende Nytaar faar Morgengryet mere Læsestof , især angaaende Statens og Storthingets Anliggender , samt nyeste Nyt.

Morgengryet bliver fra 1ste Januar 1885 større end det nogengang har været de to foregaaende Aar. Det voxer fra 12 Spalter til 16 Spalter .

Morgengryet vedbliver dog fremdeles at være Norges allerbilligste Ugeblad. Halvaarsprisen er 88 Øre og hele Aargangen Kr. 1.76. Prisforhøielsen er altsaa ikke stor. Morgengryetudkommer i Kristiania og kan bestilles paa alle Landets Postanstalter.

Lukket Omslag faaes for 24 Øre hele Aargangen igjennem.

NB.!!De, som inden Nytaar betaler for hele kommende Aargang med 2 Kroner , faar Bladet i lukket Omslag samt Gratisbogen: Kunsten at blive rig.

Morgengryet hører til Norges allermest frisindede Blade. Det virker for Sparsomhed og Fred. Desuden faar Læserne Ugens Nyheder i kort og grei Form.

NB.!! Abonentsamlere som betaler for 3, faar det 4de atpaa.

Morgengryet arbeider især for Nedsættelse af Embedslønnere og Afskaffelse af Pensionerne samt Forkortning i den urimelig lange Eksis.


Santalen,

et Missionsskrift, udgivet af Centralkomiteen for Santalmissionen i Norge ved B. Pauss begynder med 1885 sin 3die Aargang. Bladet der udgaar i maanedlige Hefter paa mindst 16 Sider i Oktav, virker for Udbredelse af Kjendskab til Santalmissionensærlig gjennem Breve fra Missionsmarken. Der vil iaar ogsaa blive leveret en Del Tegninger fra Santalistan , der vil blive udførte af vore bedste Zylografer. Nye Abonnenter vil desuden faa Kart over Santalistan og Assam samt Grundplan over Ebeneser Station, saalangt Oplaget rækker. Medlemmer af Studenternes Missionsforening har for iaar desuden lovet Bidrag i store Træk fra Missionerne i Indien og Kina. Forøgelsen af Arkantallet, som dette nødvendiggjør, vil ikke forøge Bladets Kostende, der er 1 Krone Aaret. Bladet har efter 2 Aars Virken allerede 4650 Abonnenter. Man abonnerer paa samtlige Postanstalter samt hos Hr. E. C. Bjørnstad, Kristiania .