Prestepolitikken.


Der blei vel haldne mange politiske Preikur i Lansens Kjyrkjor den 23de Sondagen, kann eg tenkje, og eg fekk daa au høyre ei sovori, som eg totte var rar. Det er ynkeleg, at vaare Prestar skal standa so laagt i politisk Vitskap og endaa ynkelegare, at dei skal bera so fram dette sit Faavit paa dei Staar, der ingjen maa motsegja dei, og der dei væl vøre pligtuge til aa forkynna noko annat enn sine eigne politiske Sermeiningar. Ein maa vel tenkje, at det er faae, som gjeng til Kyrkja for at læra Statsvisdom, og det læt au til, at Prestarne minst av alle er dei, som vøre skjikka til at rettleida i det Stykkjet. Der er mange Undantak, det veit eg, men det er vont, um desse kjem fram med sin politiske Visdom paa Preikestolen, for dei veit vist, at den inkje høyrer heime der, og at dei got kann bera fram sine politiske Synsmaatar paa andre Staer, urædde om nokon sille have vandre Meiningar at leggja mot dei med. Dei kjyrkjepolitiske Preikor, eg hev høyrt, hev gjønne vore dugtigt lange, det er kje so snøgt at faa krøyste ut av Bibelsprokje: Giver Keiseren, hvad Keiseren er, den Lærdom, at ein sko gjeva Keisaren alt det, han vil hava, alt hvad Jordens er, dit Liv, dit Gods, din Viv o.s.b., som eg hev høyrt Prestar forsikre, at ein skulde. Det maa vel vera unyttugt at lera Menigheden til Etterfylgjing no dei mest einraadige (absolute) Styresformir, som hev vori i Verden, naar ein inkje med eit einaste Bibelord kann vitne, at denne Styresform skal vera den einegylduge (absolut rette), ja inkje eingong den bære, langt mindre den beste. Aa forkjynne fraa Preikestolen, som no 24de Sondag, at om Kjeisaren, Kongjen, som det blei sagt, vilde begjønde ein Erobringskrig, ein aldeles uretfærdig Krig for aa taka eit annat Land berre av Magtbegjær, so var me som Kristne pligtuge til aa begjønde med Ihelslaaingji, det var ganske sikkert, _ er kje det god kristelig Politik? Er det kje opbyggjelegt? Men det femte Bud daa Prest? _ Du skal kje slaa ihel! _ Hell Grunnlovens § 25: Til Angrebskrig maaNorges Tropper ikke anvendes uden efter Storthingets (Folkets) Samtykke. _ Gjeld kje desse Lovar lenger? _ Hev kjeKongjen (aa Presten au) svore til Grunnloven? Og stend de kje i eit vist Forhold til det femte Bud tru? Eg meinar jau! Kann det vera nok for ein Kristen til aa uppfylle sine Borgarpligter aa gjeva Kjeisaren alt sit jordiske? _ Paa andres Kostnad? _ Naar Kjeisaren skal faa alt, so bli der kje nokot att aat Andre. _ Er det kje so, at ein skal gjeva kvarog eindet, han tilkjem bliver ingen noget skulduge, heiter det, og er det kje so, at ein Kristen au sille gjera væl imot alle, _ inkje slaa dei ihel for at faa det dem tilhørte, hell liva kristeleg og nære seg av Vrak, som som Prestar og Bipar gjorde i Kristian den Andres Dagar.

Julius Cæsar var ein stor Mann; hans Moral var: Retfærdighed bør iagttages overalt, undtagen hvor det gjælder at vinde Herredømme. Uppropararne, Kristendommens Venner i vort Land, sille vel kje hava tekje has Moral?

Telemark, Desbr. 1884.

X