[Tidender.] Nasjonal Vitenskap.


Han Per skreiv eit Stykkje her i fyrre Bladet.

For ein Ting er det aa segja si Meining, naar Regjeringi fer galet fram i ei Sak, men en annan Ting er det aa driva Spott og Gjøn, slik som han Per hev gjort.

Ja, for det gjer han.

Han segjer som so: Me hev voret fordanska fyrr; no kunde det vera godt, um me tok til aa forsvenska oss. Lat oss altso faa meir fulltonande svenskt Maal! Meir enn me hev! Lat osse tvinga all den studerande Ungdomen inn i slik Forsvensking!

Paa Grunnlag av dette _ takkar han so Blix og Sverdrup, fordi dei hev teket ein svensk Mann til Professor i Filosofi, dei hev dermed vist, segjer han, at dei hev betre Syn for god Norskdom en hine nasjonale Tutarar (&dvs; Maalmenn og liberale) i Kristiania.

Slik skulde ein no ikkje taka det, um ein held paa full Norskdom aldri so mykje. Det er eit leidt Mistak, det, som er gjort _ og no, daa Aktstykkerne i Saki hev vortet kunngjorde, ser det ikkje betre ut _; men det skal vera Maate paa all Ting. So lengje Regjeringi i det store og heile held fram som ho stemner, er det greidt, at Maalmennerne vil baade stydja og æra henne, og um me i ei einskild Sak er nøydde til aa tala imot henne, so skal ikkje det gjerast paa slik Vis som han Per hev gjort det.

Her uppe sagde me, at Saki ikkje ser gildare ut no, daa alle Brevskaparne er trykte, enn ho gjorde fyrr. Ja, me maa segja det.

Av Brevskaparne ser det ut som det var Monrad, som hadde avgjort Saki. Men dei Grunnarne, Monrad hev lagt fram, er so skrale, og ryk so reint upp mot dei Grunnarne og Upplysningarne, som er framkomne fraa den andre Sida, at det ikkje kann vera so, det heng ihop.Og daa finst det i heile Brevskapen berre ein Ting til, som kann forklaara Saki, og det er nokot, som Prof. Weisse hev voret innpaa, naar han talar um den Celebritet, (Æra), som Wikner hev i Sverig, og so skyt til Gøteborgs Handelstidning som Vitne.

Gøteborgs Handelstidning er Hovudblad for dei svenske liberale.