Tidender.


Kristiania, den 12te Desember.

Departementsfolk og Arbeidsflit trur Folk jamnast er tvo Ting, som lite høver tilsaman, skriv Dagbl. Ein trur helst, at Departementet er rette Latmannshuset, og ein Departementsmann vil som oftast finna ein Smil leikande um Munnen hans, som spyrr, um det er onnugt med Arbeid paa Kantoret. At det vert ofsat nokot i dette, er sjølvsagt, men det er inkje Røyk utan Eld, og det er ei Røynsla, som kvar hev gjort, at ein kunde arbeida mykje annleids i Departementi. Sume er det, som arbeider baate godt og snøgt, som tek i jamvæl yver sine Evne, men um Stordelen skal ein vist inkje segja, at han fortek seg. Fyrst so kjem ein 15 _30 Minut for seint paa Kantoret. So skal han lesa Morgenbl. væl, baate A og B, og det tek 3 Kvarter. _ Det kjem minst 16 Morgenbl. til Departementi. _ Og so sit dei og røder ein Time og er ute og reikar ein halv Time. Av dei 5 Arbeidstimarne, som er den vanlege Kantortidi um Fyrimiddagen, vert det soleids burtøydt umlag 2 Timar. Paa den Maaten kann du tyda deg, at ein Søknad hell Spurnad til Departem. fyrst er aa venta Svar paa etter baate Dag og Maanad.

Det var inki det Slag til aa undra seg paa, at dei vart so harme, daa Statsraad Kildal nyleg sende den Bodi aat Departementsfolki sine, at dei fekk sjaa til aa passa Kantortidi, og bruka henne til det Arbeid, som dei var sette til.


Ved Formannsvali i Bergenog paa Kongsberg vann Vinstre, i Trondheim og Kristiansund Høgre.


En Malstrøm, ny Forteljing av Jonas Lie er komen i Handelen.


W. S. Dahl kjem væl til aa møta som Tingmann fraa Romsdals Amt, i Staden hans Vik, som hev vortet sjuk.


Presten Selmer i Høgsfjord vil slutta med aa vera Prest og reisa til Madagaskar og vera Misjonær.


Høg Alder. I Faaberg i Gudbrandsdalen liver eit Kvende, som var 103 Aar den 1ste
Desember.


Fusk. Ved Formannsvalet i Bergen var det
ein Mann som freistad paa aa leggja 9 Røystesetlar. Det vert Forhøyr, og Mannen fær væl
Straff.


Sverdfisken er furdeleg so sterk. Han braut nyleg Hol paa ein stor Trimastring, so Skipet maatte søkja Hamn det fortaste det vann. Han hadde støytt Hornet sitt igjenom Koparhudi og ei 4 ½ Tom. tjukk Plankehud og tvert igjenom den indre Planken, som ogso var 4 ½ Tom. Fisken tok væl Skipet for aa vera ein stor Kval, er det Von.


Elektrisk Ljosvert mykje brukat i Amerika, meir enn i England. Kvar Kveld brenn det paaleg 90,000 elektriske Lampar i Amerika. Og i Newyork kann ein køyra 6 Kilom. utan at ein ser annat Ljos, og sume held det for det, at for kvar elektrisk Lampe sparar dei ein Politimann.


Ei Tenestgjente i Tyskland fortalde Husbonden sin, at ein Farbror av henne var daaen i Amerika, og at han hadde voret fælt rik. Husbonden granskad Saki nærare, og det synte seg, at Farbroren aat Gjenta inkje leivde etter seg mindre enn 160 Millionar Dollars. Gjenta og 14 andre skal erva honom.