Uttalet i Maalsaki


fraa ProvstiLærarmøtet fyr Hardanger og Voss lyder soleids:

Ved Seminarierne indføres mundtlig og skriftlig Undervisning i norsk Folkemaal. Tillige vilde det være heldigt, om der ogsaa blev gjort noget for ældre Lærere, f.eks. ved Afholdelse af Lærerkurser, hvor der gaves Veiledning i norsk Folkemaal.

De for Folkeskolen autoriserede Lærebøger udgives saavel i norsk som dansk Sprogform, og Valget andrages til Børnenes Forældre eller foresatte.

I Landsskolen foregaar al Undervisning saavidt muligt paa Modersmaalet. Undervisning i dansk meddeles i dertil bestemte Timer.

Detta Uttalet skulde Styret fyr Møtet senda til Kyrkje- og Skulestatsraaden, og det er fulla gjort. Naar eg sender det til Bladet, so er det, fyrdi eg gjerne vilde, at Folk skulde taka paa aa dryfta Lærerkurser, som hadde til Fyrimaal aa hjelpa Norsken. Kannhenda eit slikt Tiltak kunde vera naudturvelegt strakst _ og gjera Gagn strakst.


O. V.