[Tidender.] Eit Prestemøte...


hev dei haldet i Trondheim no. Nedanstaa-ande Uttal vart vedteket:

Forsamlingen anser under vor bestaaende Kirkeordning den nuværende Kaldelsesmaade for den bedste. Menighedernes Deltagelse i Valget af sine Præster uden en paa ret kirkelig Grund bygget Organisation af vor Landskirke maatte ansees som meget skadelig, hvorfor det af Jak. Sverdrup fremsatte Forslag ansees uantageligt.

Tri av dei frammøtte kunna inkje vera med paa dette. Dei røystad for fylgjande Forslag:

Forsamlingen erkjender Berettigelsen af Kravet om Stedmenighedernes Indflydelse paa Præstevalget. Dog bør der samtidig gives Minoriteterne inden Stedmenighederne den Beskyttelse, der ligger i, at de faar Adgang til, i Lighed med, hvad der er Tilfældet i den danske Folkekirke, at danne Valgmenigheder inden Statskirken med Præster, der er anerkjendte af Kirkestyrelsen. Forøvrigt finder Forsamlingen, at der i den allernærmeste Fremtid ikke bør træffes afgjørende Bestemmelser hverken om en Præstevalglov eller om en Kirkeforfatning i det hele, men at Sagen tjenes bedst ved mere indgaaende og almindelig end hidtil at optages i den offentlige Diskussjon.