Lysingar.

 
Som Tillegg til Fedraheimen fylgjer ei Uppmaning fraa Det norske Samlaget. Me vil beda vaare Lesarar um aa gjera dette Skriftet kjent so vidt som dei formaar.

Skriv inn til Samlaget, so fær du fritt ein heil Pakke av Skriftet til Utdeling.

Lat det koma i kvar Manns Haand!


Lysingar.


For landsfolk som upheld seg i Kristiania hjaa doktar elder slik er godt husrom aa faa i Møllergata 29, 3die høgdi.


Helbreder ældre, (kroniske) Sygdomme.
RODIAN (forhenværende Skibslæge) Bragernæs, Drammen.
Træffes hver Dag fra Kl. 9 Form. til Kl. 12 Middag.
 
Min Fosterdatter, Lina Svendsen, 4 Aar gammel, fik en Svulst i Underlivet, der af Distriktslæge Dahl i Drammen blev erklæret for et Brok og hvorfor han ordinerede Brokbind. En anden Læge i Christiania erklærede det for ikke at være Brok og vilde at Barnet skulde underkastes Operation, hvad jeg ikke turde tillade, da det var meget svagt. Ved Henvendelse til Hr. Rodian blev Barnet helbredet uden Operation, hvilket herved bringes til Offentlighedens Kundskab. Henrik Andreasen, Nernæs i Røken.

Efter i 16 Aar at have lidt af Smerter i Brystet og søgt flere Læger uden Nytte, er jeg nu ved Hr. Rodians Hjælp aldeles befriet fra dette Onde. Madam Poulsen , Uttersled ved Kjøbenh.

Undertegnede havde Nervefeber og laa i krampe Nat og Dag. Jeg blev da opgivet af vor Huslæge. Hr. Rodian blev hentet, han stillede øieblikkelig Krampen og jeg kom mig nu
hurtigt. Anders Hansen , Forpagter. Husum ved Kjøbenh.Bevidnes: Hans Andersen. Lars Christensen.

Skibslæge C. Rodian har udvist Paapassenhed og Duelighed og behandlet sine mange Patienter, saavel ombord som paa Island, mes Held, hvilket det som Expeditionens Chef er mig en Fornøielse at bevidne. Dypvaag paa Island. O. Hammer, Kapteinløitnant, Ridder.

Hr. C. Rodian kan jeg anbefale til Enhver. Apotheker H. Faber , Kjøbenhavn.

Hr. C. Rodian kan jeg trygt anbefale. Apotheker S. Salomon , Aarup paa Fyen.

Da min Søn Karl blev sindssyg 1875 sendte vi ham til Gaustad, hvor han var henved et halvt Aar. Da han forblev uden Bedring, tog vi ham igjen. Han var da saa usel, at vi troede, at han skulde dø. Jeg raadspurgte da Hr. C. Rodian, og efter 5 Ugers Forløb havde min Søn sin Forstand og har siden været frisk. I. Holmsen, Kinde ved Soon.

Lidende af en Sygdomn i Underlivet, søgte jeg i længere Tid Doktor Lindseth i Svelvig, men jeg blev kun daarligere. Tilsidst kunde jeg ikke beholde saa meget som en Spiseske Melk i mig, men kastede alting op igjen. Store Smerter havde jeg, og jeg lignede mere en død end en levende. Der var ingen, som troede, at jeg kunde komme mig, men Hr. Rodian hjalp mig.
Cecilie Iversen, Dramstad, Hurum.

At Hr. C. Rodian, som Kommunelæge for Hurums Fattige, behandlede de Syge til fuldkommen Tilfredshed, bevidnes herved. Hurum. Arnestad, Fattigkommissionens Ordfører.

Efter en ondarted Sygdom blev jeg lam i begge Benene. Distriktslæge Dahl i Drammen søgte jeg først Raad hos, men jeg blev hverken værre eller bedre. I min Nød henvendte jeg mig til Hr. Rodian, og ved Hjælp af hans Midler gjenvandt jeg atter Brugen af mine Ben, saa jeg nu føler mig aldeles frisk. Sømand Andr. Christensen, Hyggestrand, Røken.
 
Breve besvares og Medicin afsendes herfra Apotheket. Brugte Recepter samt nöiagtig Beskrivelse af Sygdommen bedes tilsendt mig .

Undertegnede har havt Bensaar i 3 Aar og forgjæves søgt Hjælp i flere Lande, blev af svenske Læger tilraadt at lade sætte Benet af. Hr. Rodian kurerede mit Ben i Løbet af en kort Tid. Christoffer Tørgersen, Holmsbo, Hurum.

Min Kone havde en Svulst paa Knæet. To Læger var af den Mening, at der burde gjøres Operation. Hr. C. Rodian kurerede fuldkommen min Kone uden Operation. Hurum. Carl Andersen , Knatvold.

Jeg havde en farlig Betændelse i Knæledet og søgte tre Læger, deriblandt den engelske Doktor, men uden Nytte. Hr. C. Rodian var den, som kurerede mig, og ham kan jeg takke for at jeg ikke blev en Krøbling. Christian Antonsen , Hauge. Bevidnes: Anton Hauge, Hurum.

Hr. C. Rodian tillavede ikke Medikamenterne mekanisk, men ved stadig Omgang med Læger samt ved Besøg paa Hospitalerne og flittigt Selvstudium udfandt han ogsaa Indikationerne for Lægemidlernes Anvendelse. Doktor Chr. Petersen, Hornfyld, Danmark.

Undertegnede var meget brystsvag. Først søgte jeg Læge i Drammen; men det hjalp ikke et Gran. Jeg søge da Hr. Rodian og blev af ham helbredet. Edvard Madsen, Selvig, Hurum.

Jeg maa bevidne, at af alle de mange Mediciner, jeg har faaet ordineret af Læger, har Deres, Hr. Rodian, været de bedste, og jeg skal anbefale alle, som lider af Cardialgie (Mavekrampe) at søge Dem. Frk. Elise Jørgensen , Tangen, Drammen.

Undertegnede var brystsvag og søgte forgjæves Hjælp blandt Læger saavel i Drammen som i Kristiania. Hr. Rodian har helbredet mig. Thora Frøtvet , Røken.

For et daarligt Knæ søgte jeg Læge Birch i Holmestrand, men da Sygdommen tiltog, søgte jeg Raad hos Hr. Rodian, som ogsaa helbredede mig. Christen Jacobsen , Dyrdal i Sande.

Da min Datter, for hvem jeg har søgt Raad hos Dem for Gigt, ikke har følt nogen Smerte siden, lader det til at Deres Medicin har virket meget godt, og siger jeg Tak derfor.
N. Haraldstad, Pugerud ved Drammen.

Da jeg under mit Ophold paa Østlandet har havt Anledning til at se flere Beviser paa Hr. Rodians virkelige Dygtighed, behøver jeg ikke atlægge Skjul paa, ligeoverfor Publikum, at man med fuld Tillid kan betro sig i Deres Hænder i Sygdomstilfælde. Apotheker T. Chr. Wolff,
D. 16/ 11 83. Løveapotheket i Christianssand, Norge.

Hr. Rodian, jeg søgte Dem ifjor for nervøs Hovedpine. Jeg har været saa flink siden. (D. 19/ 1 84). Therese Knudsen,Horten (før Fredriksværn).

Min Søn, 16 Aar gammel, har ligget syg i Maanader og i den Tid været behandlet af Byens Læge. Han lider af en Sygdom i Fordøielsen og hvad han spiser kaster han op; tillige har han en øm Svulst i Underlivet. Efter at have brugt Hr. Rodians Medicin i 1 Maaned, er han allerede oppe og gaar ude. Opkastningerne ere standsede og han spiser godt. Jeg takker Hr. Rodian for hvad han har gjort for os. (D. 9/ 1 84). Kjøbmand Joh. W. T. Keim, Kristianssand.

<Attesternes Rigtidhed er undersøgt af Øvrigheden for Buskeruds Amt. Drammen 1883.>