I Danmark og her.


I Danmarker Vinstrepartiet kløyvt i fleire Greiner og difor inkje so samhaldugt som her. Det er allvist tvo større Delar, dei evropæiske med Brandesog Hørupi Fyrienden, og danske nasjonale med Bergi Spissen, der Grundtvigsflokken held seg. Dei fær no kvar sitt Blad.

Her hjaa osser det vistnok ogso tvo slike Drag, dei som vil byggja alt paa utanlandske (helst franske og engelske) Tankar og so dei norske, som held Utviklingi paa heimleg Grunn for det fornæmste, men det hev endaa inkje vortet til nokot Tvidrætte hell Bending millom dei. Dei hev tvertimot innverkat paa kvarandre, dei evropæiske hev havt Syn og Samhug for det nationale t.d. for Maalsaki (soleids Bladi Dagbladet og Verdens Gang) og ved det hev den Flokken baate tøygt seg etter vaare Høve og fenget ei fastare Stelling i Landet _ og dei nationale hev inkje havt Fyridom imot utanlandske Tankar (soleids Fedrah.), men soget Kraft og Næring av dei til eit rikare Liv for seg sjølve. Me hev soleids her ein Mann i Arne Garborg, som er ein merkjeleg Midlar millom desse tvo Leider, som han arbeider for baade.

Det er daa uvist korleids det vil ganga med oss paa Lengdi. Stellingi til Religionen vil avgjera det. Soframt dei evropæiske legg iveg paa det harde imot Kristendomen, i den Meining at han maa burt, fyrr det kann verta nokot sant Framstig (soleids som Bjørnson tykkjest meina), so er det Faare for at det vert ei meinsleg Sprunge i Vinstreflokken. Men etter Dagbladet aa døma no mot fyrr, ser ein heller Teikn til at den fredelege Stelling til Religionen hev vakset, og det vøre væl.

o.