Norsk Folkemusik.


100 Springdansar for Fele. Anders Haugen i Aalen hev sendt oss nedanstaaande, som me bed Folk merkja seg:

Blandt afdøde Kirkesanger A. Reitans efterladte Papirer findes Optegnelser af 50 Springdanse eller Polskdanse, som de kaldes i det Trondhjemske. Disse agter Undertegnede at udgive i Trykken, forsaavidt et tilstrækkeligt Antal Subskribenter melder sig. Dansene er af Reitan samlede fra forskjellige Bygder Nordenfjelds, derhos fra Romsdalen og Gudbrandsdalen. Fra sidstnævnte Dal var der nemlig en Mand, som man kaldte Døl-Gutten (han hedte Jakob og var ifra Lom), som i Firtiaarene vandrede om i de Trondhjemske Bygder med sin Violin, og med denne vistnok udmærkede Violinist stiftede Reitan Bekjendtskab og lærte en hel Del af hans Slaatter. De fleste af Dansene har dog Reitan selv optegnet fra Røraas og Omegn, hvor de antagelig har gaaet i Arv fra den Tid Værket blev opfundet. Musikalsk som Reitan var, har Dansene under hans Behandling undergaaet adskillige Forbedringer, hvor dette trængtes, thi Reitan var som bekjendt en udmærket Violinspiller. Han dyrkede Musiken med stor Iver ligefra han var liden Gut. Hans Fader, der ogsaa spillede, gav ham nemlig en liden Violin, saa han havde adskillig Øvelse, allerede før han var stor nok til at behandle et ordentligt Instrument. De fleste af Slaattene er forsynede med Overskrift eller Navn, der enten betegner fra hvilken Kant den er kommen, eller ved hvilken Anledning den helst spilledes, som f.ex. Nordfjordingen, Døl Gut Leken, Gruelig gammel osv. Til de ovennævnte 50 Stykker har Undertegnede føiet 50 andre, saa Samlingen kommer til at udgjøre 100 Danse, der agtes udgivet i 2 Hefter, á 1 Kr. pr. Hefte for Subskribenter.

Samlingen er revideret af Hr. Organist Ludv. M. Lindemann. Hr. Musikhandler Petter Håkonsen i Kristiania besørger Udgivelsen og modtager Subskription.


Aalen i August 1884.

Anders Haugen.