Lysingar.


Telemarkens Folkehøiskole
 
i Seljord begynder. Vinterskolen for Gutter (ikke under 17 Aar) d. 23de Oktober og varer i fem Maaneder. Der undervises i Modersmaal, mundtligt og skriftligt, Historie, Jordbeskrivelse, Naturfag, Regning, Bogholderi og Sang. Til Skolen vil iaar blive knyttet en Landbrugsafdeling, der begynder d. 5te Oktober og varer til Vaaraannen. Eleverne ved denne Afdeling maa møde frem til Begyndelsen og bør helst være ved Skolen næste Sommer igjennem for at deltage i alle forefaldende Jordbrugsarbeider; i den Tid betaler de ingen Skolepenge. Undervisningsfagene er foruden de ovenfor nævnte: en efter Forholdene i Bratsberg Amt afpasset Landbrugslære, Husdyrlære (derunder Behandlingen af Husdyrenes almindeligste Sygdomme), Landmaaling, og Nivellering, Konstruktionstegning, det nødvendigste af Landbonæringens Hjælpevidenskaber. Aloretisk og praktisk Melkestel og Havestel.

Man bedes melde sig itide og opgive, om man vil deltage i Landbrugsundervisningen eller ikke. De der melder Tiden for sin Ankomst, vil faa sit Tøi gratis afhentet i Gvarv eller Hvideseid.

For Kost og Logi paa Skolen betales 28 Kr. om Maaneden, for Logi alene 3 Kr. For Lys og Ved betales efter hvad enhver bruger. Sengklæder maa medtages eller leies paa Skolen. Skolepengene er paa Folkehøiskolen 20 Kr. for hele Tiden, paa Landbrugsafdelingen 30 Kr. Ubemidlede inden Amtet faar Friplads.

Skolens Lærere er Undertegnede, N. Skaar og Agronom H. Sundbø.
(D. 26580 _Kr. 6.80).
V. Ullmann.


Vonheim Folkehøgskule
 
fyre Gutar, fraa 14de Oktb. 5 ½ Maanad. Lærarar: Bøhn, Skard og ein Hjælpelærar; Bruun held so mange Fyredrag paa Lag som 1 i Vika. Skulepengar fyre Maanaden Kr. 4; dei, som hava liti Raad, kunna likvel sleppa aa leggja deim. Husrom og Alt i Huset (ikkje Vask) kostar fyre Maanaden Kr. 26,50 hjaa meg, som no heve yverteket Huset og giv alle deim, som spyrja, nøgjare Greida. Foldbu um Lillehammer, Matias Skard.

Det norske Samlaget.
 
Nye Lagsmenn fær, umfram Bøkerne for Aaret, dessutan fritt Bøker av dei fyrre Aargangarne for minst 6 Krunor etter Bokhandelspris, deribland dei, som er utgjevne med Statshjelp (Norigs Soga, Brevet til Romararne og Evangeliet etter Markus), elder andre etter eiget Val, so langt Upplaget rekk.

Aarspengarne 4 Kr. maa leggjast fyreaat.
Nye Lagsmenn for 1884 fær umfram Aarsbøkerne 3dje Heftet (2dre Bandet, 1ste Heftet) av Vinjes Skrifter .


Inman Linien.

Store og bekvemt indrettede Dampskibe. Afreise fra Christiania hver Fredag. Fragtforskud Kr. 20.00 sikrer god Plads, nedsatte Priser. Egne Familierum.

Inman Liniens Expedition,
No. 4, Store Strandgade, Christiania .


God Bifortjeneste!!!

kunne respektable Personer af alle Samfundsklasser berede sig ved Forhandling af Svenske Stads-præmie-jernbane Obligationer , hvilke sælges fra min Forretning saavel kontant som paa mindre Afbetalinger. God Provision og prompt Udbetaling.
Norsk-, Svensk & Tysk Korrespondens.
 
Alfr. Jäderberg, Bankier-Forretning,
(D. 27070 _ 1.00). Store Kongensgade 46, Kjøbenhavn.


Postmeistarar! gjev gaum herpå!!!

Hev du bruk fyr ein mann på kontoret anti i haust hell seinare, so send brev merket, Post-brev, Fedrah. eksp., fyr då får de ein rask og flink gut i 20-års-alderen, som hev stor hug til poststellet, og de vil alder trega på, om de prøver honom. Guten hev middelskule-eksamen frå i sumar og skriv ei framifrå fin og greid handskrift. Han er gjerne hjå dyk eit ½ år på prøve forutta løn. Prøv honom!