Lysingar.


Inman Linien.

Store og bekvemt indrettede Dampskibe. Afreise fra Christiania hver Fredag. Fragtforskud Kr. 20.00 sikrer god Plads, nedsatte Priser. Egne Familierum.

Inman Liniens Expedition,
No. 4. Store Strandgade, Christiania .


For landsfolk som upheld seg i Kristiania hjaa doktar elder slik er godt husrom aa faa i Møllergata 29, 3die høgdi.


Telemarkens Folkehøiskole

i Seljord begynder. Vinterskoler for Gutter (ikke under 17 Aar) d. 23de Oktober og varer i fem Maaneder. Der undervises i Modersmaal, mundtligt og skriftligt, Historie, Jordbeskrivelse, Naturfag, Regning, Bogholderi og Sang. Til Skolen vil iaar blive knyttet en Landbrugsafdeling, der begynder d. 5te Oktober og varer til Vaaraannen. Eleverne ved denne Afdeling maa møde frem til Begyndelsen og bør helst være ved Skolen næste Sommer igjennem for at deltage i alle forefaldende Jordbrugsarbeider; i den Tid betaler de ingen Skolepenge. Undervisningsfagene er foruden de ovenfor nævnte: en efter Forholdene i
Bratsberg Amt afpasset Landbrugslære, Husdyrlære (derunder Behandlingen af Husdyrenes almindeligste Sygdomme), Landmaaling, og Nivellering, Konstruktionstegning, det nødvendigste af Landbonæringens Hjælpevidenskaber. Aloretisk og praktisk Melkestel og Havestel.

Man bedes melde sig itide og opgive, om man vil deltage i Landbrugsundervisningen eller ikke. De der melder Tiden for sin Ankomst, vil faa sit Tøi gratis afhentet i Gvarv eller Hvideseid.

For Kost og Logi paa Skolen betales 28 Kr. om Maaneden, for Logi alene 3 Kr. For Lys og Ved betales efter hvad enhver bruger. Sengklæder maa medtages eller leies paa Skolen. Skolepengerne er paa Folkehøiskolen 20 Kr. for hele Tiden, paa Landbrugsafdelingen 30 Kr. Ubemidlede inden Amtet faar Friplads.

Skolens Lærere er Undertegnede, N. Skaar og Agronom H. Sundbø.

(D. 26580 _ Kr. 3.40).

V. Ullmann.


Nederlandsk-Amerikanske
NASM Dampskibs-Selskab .
 
Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun eenOmskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie. Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved- og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten

Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.


Nur 9 Kronor!

Amerikanische Nickel Remontoir-Uhr ohne Schlüssel zum Aufziehen mit Zeigerstell-Vorrichtung, beste und billigste Uhr der Welt, auf die Secunde richtig gehend, wofür auf volle fünf Jahre schriftlich garantirt wird. Unser Agent in Wien versendet diese Uhren an Jedermann gegen Einsendung des Betrages von nu 9 Kronor oder auch mit Postnachnahme (Vorschusz) und sind Bestellungen zu

adressiren an:

Herrn Kann, Uhrenexport,
Wien, Leopoldsgasse Nr. 11.