Lysingar.


Telelaget held møte laurdagen den 19de april kl. 7 i arbejdarsamfundet.


Med Dominion-Liniens

store, nye og bekvemt indrettede Dampskibe befordres Passagerer til alle Steder i Amerika for betydeligt nedsat Pris.

Liniens nye Skib Vancouver, 5,500 Tons, en af de elegantest udstyrede Dampere i Emigrantfarten, vil gjøre sin første Reise i Begyndelsen af Mai. Mellemdækket, der er ualmindeligt høit, vil ligesaavel som 1ste og 2den Plads blive oplyste af elektriskt Lys. Kommandoen paa dette Skib vil blive overtaget af den for sin Imødekommenhed mod Passagererne saameget roste svenske Kaptein Lindahl.

Flere i Amerika bosiddende Nordmænd reise over med Vancouver paa sin første Tur, saa der er Anledning til godt Reisefølge.

Kart, Cirkulærer og Bøger indeholdende Beskrivelser over Manitoba, hvor Indvandrere erholder 160 Acres Land frit, faaes gratis ved Henvendelse til

Joh. Krantz,

Jernbanetorvet No. 11, Christiania.


Aar 1884 Onsdagen den 26de Marts blev af Kongeriget Norges
Rigsret i Sagen mod Statsraad Bachke afsagt saadan Dom:
Statsraad Ole Andreas Bachke bør for at have tilraadet Kongen:
  1. ei at sanktionere og lade træde i Kraft Storthingets Beslutning af 17de   Marts 1880 om Statsraadernes Adgang til Storthingets Forhandlinger;
  1. delvis at tage tilfølge Storthingets Beslutning af 16de og 17de Juni  1882 angaaende Lønningsregulativ for Anordning af en central Styrelse  af de i Drift værende Jernbaner, for Post I efter Lov af 7de Juli 1828 § 1, Litra e (cfr. Grundlovens § 30) og for Post II efter samme Lovs § 6 (cfr. Grundlovens § 30) at have sit Embede som Medlem af Kongens Raad forbrudt .
Derhos udreder han i Salær til Aktorerne, Høiesteretsadvokat W. S. Dahl og Overretssagførerne Bentsen og Blehr, tilsammen Kr. 200 _ to hundrede Kroner.

Godtgjørelse til Høiesteretsbudene tilsammen Kr. 10 _ ti Kroner samt Sagens øvrige Omkostninger, hvoriblandt Diætgodtgjørelse til Aktor, Høiesteretsadvokat Dahl, udredes af Statskassen.

Kristiania 26de Marts 1884.

J. O. Lange,

Rigsrettens Præsident.

(D. 23,600 _ Kr. 9.20).

H. Knap


Aar 1884 Lørdagen den 29de Marts blev af Kongeriget Norges
Rigsret i Sagen mod Statsraad Johansen afsagt saadan Dom:

Statsraad Jacob Lerche Johansen bør for at have tilraadet Kongen:

  1. ei at fuldbyrde Stortingets Beslutning af 14de Juni 1882 om Bevilgning til Folkevæbningssamlagene og Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug;
  2. delvis at tage tilfølge Stortingets Beslutning af 16de og 17de Juni 1882  angaaende Lønningsregulativ for Anordning af en central Styrelse af de i Drift værende Jernbaner, efter Lov af 7de Juli 1828 § 6, (cfr. Grundlovens § 30) at bøde til Statskassen Kr. 8000 _ otte Tusinde Kroner.
Derhos udreder han i Salær til Aktorerne, Høiesteretsadvokat W. S. Dahl og Overretssagførerne Bentsen og Blehr, tilsammen Kr. 200 _ to hundrede Kroner.

Godtgjørelse til Høiesteretsbudene tilsammen Kr. 10 _ ti Kroner samt Sagens øvrige Omkostninger, hvoriblandt Diætgodtgjørelse til Aktor, Høiesteretsadvokat Dahl, udredes af Statskassen.

Kristiania 29de Marts 1884.

J. O. Lange,

Rigsrettens Præsident.

(D. 24,517 _ Kr. 9.40).

H. Knap.


AmerikaReisande gjeve Agt paa, at dei som reiser herifraa med Cunard Lina

                                         um Boston.                       um Newyork.
den 18de April kann velja Pavonia 5000 Tons eller Servia 7500 Tons.
-     2dre Mai  -          Cephalonia 5000    _    -     Gallia 5000   _
-     9de   _     -            _ _ _                      _      -     Aurania 7500 _
-     16de _      -          Catalonia 5000      _   -      _ _ _
-     23de _     -          Pavonia 5000       _     -     Servia 7500 _
 
Servia er det største Skipet paa Atlanterhavet, Aurania godkjent for det snøggaste. Inkje nokot av desse Skipi er meir enn 3 Aar. Med Servia hev Folk gjort Turen fraa New York til Kristiania paa 11 Dagar. Fragti er nedsett. Fyriaat-betaling, som sikrar Plads, sender De til
 
S. Andr. Watthen
Joach. Engelsen, Bergen.
Sven Haabeth, Stavanger.  
E. F. C. Ullitz, Kristianssand.

M. A. Lea,
Jernbanetorget 6,
Kristiania.


Fedraheimen

arbeider for Fridomog Framgang og det norske maalet, for heimhøvelegt Stell paa alle Leider.

Bladet inneheld Utgreidingar um Dagsspursmaal, Forteljingar og Skildringar, Politikk, Meldingar fraa Inn- og Utland, Boksjaa, Brevsendingar, Rispur og annat.

Yver 100Menn og Kvende hev skrivet i Bladet ifjor. FEDRAHEIMEN vart aukadfraa Nyttaar, han er ein halv Gong til so stor, men Prisen er som fyrr Kr. 1.10 for Fjordungsaaret.

Alle som likar norskt Maal, maa arbeida for Bladet, so skal det auka meir. Den som melder inn 6 nye Tingarar, fær 1 Blad fritt, 10 2 fritt, 14 3 fritt.

Bladet kann tingast paa alle Posthus, elder ein kann senda Brev beint til

Fedraheimens Ekspedition, Avissak Kristiania.


Pengar maa fylgja.

I Kristiania tingar ein Bladet i Ekspeditionen,
Pilestrætet 5 II (Inngang fra Kr. 4des Gata).


Nordmanden (Demokraten) _ redigeret af Jon Hol _ udkommer i Kristiania Tirsdag, Torsdag, Lørdag, koster 99 Øre i Kvartalet frit tilsendt .

Nye Abonnenter for 2 det Kvartal faar gratis et smukt Billede af Sverdrup tilligemed det udkomne (ca. 130 S.) af den særdeles interessante Føljeton Malkolm.


Udkommet er og at faa i Bogladerne: Trondhjemsstumpen og Kaptejnen


En Retssag, udgivet af J. H. Hegdahl,Bagermester.

Pris Kr. 1.20.

Norske visor åt folkehøgskulom, Segner frå bygdom, II, Sverres saga, siste hæfte, Fedraheimen, 1ste og 2den årgangs 1ste kvartal, kjøpes av Olaf Huseby & Olaf Olsen, bokhandel _ Karl Johans gade 39.

Eit nr. av Fedraheimen nr. 2, 1881 kaupast i Fedraheimens ekspedition Pilestrætet 5 II


Nederlandsk-Amerikanske
NASM Dampskibs-Selskab .


Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun eenOmskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie. Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved-og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten

Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.