[Lysingar.]

Det er inkje noko laust Tillegg denne Gongen. De skal faa ei Bok i Staden for 3 _ 4 lause Tillegg. Det er 1ste Peters Brev, umsett paa Norsk av Kand.- theol. Arctander.

Boki vert berre sent aat dei, som hev betalat Bladet for andre Fjordungen.


Lysingar.


Telelaget held møte som vanleg 3dje påskedag i arbejdarsamfundet.


Det norske Samlaget.

Nye Lagsmenn fær, umfram Bøkerne for Aaret, dessutan fritt Bøker av dei fyrre Aargangarne for minst 6 Krunor etter Bokhandelpris, deribland dei, som er utgjevne med Statshjelp (Norigs Soga, Brevet til Romararne og Evangeliet etter Markus), elder andre etter eiget Val, so langt Upplaget rekk.

Aarspengarne 4 Kr. maa leggjast fyreaat.

Nye Lagsmenn for 1884 fær umfram Aarsbøkerne 3dje Heftet (2dre Bandet, 1ste Heftet) av Vinjes Skrifter.


Eit nr. av Fedraheimen nr. 2, 1881 kaupast i Fedraheimens ekspedition Pilestrætet 5 II.


Med Dominion-Liniens

store, nye og bekvemt indrettede Dampskibe befordres Passagerer til alle Steder i Amerika
for betydeligt nedsat Pris.

Liniens nye Skib Vancouver, 5,500 Tons, en af de elegantest udstyrede Dampere i Emigrantfarten, vil gjøre sin første Reise i Begyndelsen af Mai. Mellemdækket, der er ualmindeligt høit, vil ligesaavel som 1ste og 2den Plads blive oplyste af elektriskt Lys. Kommandoen paa dette Skib vil blive overtaget af den for sin Imødekommenhed mod Passagererne saameget roste svenske Kaptein Lindahl.

Flere i Amerika bosiddende Nordmænd reise over med Vancouver paa sin første Tur, saa der er Anledning til godt Reisefølge.

Kart, Cirkulærer og Bøger indeholdende Beskrivelser over Manitoba, hvor Indvandrere erholder 160 Acres Land frit, faaes gratis ved Henvendelse til

Joh. Krantz,

Jernbanetorvet No. 11, Christiania.


AmerikaReisande gjeve Agt paa, at dei som reiser herifraa med
Cunard Lina
 
                                             um Boston.                    um Newyork.
den 18de April kann velja Pavonia 5000 Tons eller Servia 7500 Tons.
_ 2dre Mai -                  Cephalonia 5000 _ -      Gallia 5000   _
_ 9de    _    -                    _ _ _ _                 -      Aurania 7500 _
_ 16de   _   -                  Catalonia 5000     -       _ _ _
_ 23de   _   -                  Pavonia 5000     _   -    Servia 7500 _

Servia er det største Skipet paa Atlanterhavet, Aurania godkjent for det snøggaste. Inkje nokot av desse Skipi er meir enn 3 Aar. Med Servia hev Folk gjort Turen fraa New York til Kristiania paa 11 Dagar. Fragti er nedsett. Fyriaat-betaling, som sikrar Plads, sender De til

S. Andr. Watthen, Trondhjem.

Joach. Engelsen, Bergen

Sven Haabeth , Stavanger.

E. F. C. Ullitz, Kristianssand.

M. A. Lea,
Jernbanetorget 6,
Kristiania.


For frisindet Christendom

Udgiver: Christopher Bruun.

Bladet udkommer hver 14de Dag og koster Kr. 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige, og hos Nils Næss, Dagbladets Kontor, Kristiania.


Bladet Husmanden,

udgivet af S. Fedje,
udkommer i Follebo i Østre Gausdal 2 Gange om Maaneden. Det koster for Halvaaret Kr. 1,25 og for Aaret Kr. 2,50 Porto iberegnet. Bladet kan faaes fra Nytaar 1884. Betalingen maa følge Bestillingen. Man henvender sig bare til Postaabnerne, saa skriver de.

Det bestilles sikrest under følgende Adresse:

Husmandens Udgiver, Follebo pr. Lillehammer.
Abonnentsamlere faar for 5 betalte Eks. det 6te frit.


Nederlandsk-Amerikanske
NASM Dampskibs-Selskab.

Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun eenOmskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hutiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie . Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved-og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten

Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.