Lysingar.

 
Fedraheimen

arbeider for Fridomog Framgang og det norske Maalet, for heimhøvelegt Stell paa alle Leider.

Bladet inneheld Utgreidingar um Dagsspurs- maal, Forteljingar og Skildringar, Politikk, Meldingar fraa Inn- og Utland, Boksjaa, Brevsendingar, Rispur og annat.

Yver 100 Menn og Kvende hev skrivet i Bladet ifjor. FEDRAHEIMEN vart aukadfraa Nyttaar, han er ein halv Gong til so stor, men Prisen er som fyrr Kr. 1.10 for Fjordungsaaret.

Alle som likar norskt Maal, maa arbeida for Bladet, so skal det auka meir. Den som melder inn 6 nye Tingarar, fær 1 Blad fritt, 10 2 fritt, 14 3 fritt.

Bladet kann tingast paa alle Posthus, elder ein kann senda Brev beint til
Fedraheimens Ekspedition, Avissak Kristiania . Pengar maa fylgja.
I Kristiania tingar ein Bladet i Ekspeditionen, Pilestrætet 5 II (Inngang fraa Kr. 4des Gata).


Nederlandsk-Amerikanske
NASM Dampskibs-Selskab.

Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun een Omskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie . Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved-og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten
Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.


Aar 1884 Fredagen den 21de Marts blev af Kongeriget Norges
Rigsret i Sagen mod Statsraad Holmboe afsagt saadan Dom:

Statsraad Jens Holmboe bør for at have tilraadet Kongen:
  1. ei at sanktionere og lade træde i Kraft Storthingets Beslutning af 17de   Marts 1880 om Statsraadernes Adgang til Storthingets Forhandlinger;
  1. ei at fuldbyrde Storthingets Beslutning af 14de Juni 1882 om Bevilg ning til Folkevæbningssamlagene og Centralforeningen for Udbredelse  af Legemsøvelser og Vaabenbrug;
  1. delvis at tage tilfølge Storthingets Beslutning af 16de og 17de Juni   1882 angaaende Lønningsregulativ for Anordning af en central Styrelse  af de i Drift værende Jernbaner, for Post I efter Lov af 7de Juli 1828 § 1, Litra e (cfr. Grundlovens § 30) og for Post II og III efter samme Lovs § 6 (cfr. Grundlovens § 30) at have sit Embede som Medlem af Kongens Raad forbrudt.

Derhos udreder han i Salær til Aktorerne, Høiesteretsadvokat W. S. Dahl og Overretssaagførerne Bentsen og Blehr, tilsammen Kr. 200 _ to hundrede Kroner.

Godtgjørelse til Høiesteretsbudene tilsammen Kr. 10 _ ti Kroner samt Sagens øvrige Omkostninger, hvoriblandt Diætgodtgjørelse til Aktor, Advokat Dahl, udredes af Statskassen.
Kristiania 21de Marts 1884.
J. O. Lange,
Rigsrettens Præsident.
(D. 23,600 _ Kr.- 9.20).

H. Knap.


Aar 1884 Lørdagen den 22de Marts blev af Kongeriget Norges
Rigsret i Sagen mod Statsraad Helliesen afsagt saadan Dom:

Statsraad Henrik Laurentius Helliesen bør for at have
tilraadet Kongen:
  1. ei at sanktionere og lade træde i Kraft Storthingets Beslutning af 17de   Marts 1880 om Statsraadernes Adgang til Storthingets Forhandlinger;
  1. ei at fuldbyrde Stortingets Beslutning af 14de Juni 1882 om Bevilg ning til Folkevæbningssamlagene og Centralforeningen for Udbredelse  af Legemsøvelser og Vaabenbrug;
  1. delvis at tage tilfølge Stortingets Beslutning af 16de og 17de Juni 1882   angaaende Lønningsregulativ for Anordning af en central Styrelse af  de i Drift værende Jernbaner, for Post I efter Lov af 7de Juli 1828 § 1, Litra e (cfr. Grundlovens § 30) og for Post II og III efter samme Lovs § 6 (cfr. Grundlovens § 30) at have sit Embede som Medlem af Kongens Raad forbrudt.

Derhos udreder han i Salær til Aktorerne, Høiesteretsadvokat W. S. Dahl og Overretssagførerne Bentsen og Blehr, tilsammen Kr. 200 _ to hundrede Kroner.

Godtgjørelse til Høiesteretsbudene tilsammen Kr. 10 _ ti Kroner samt Sagens øvrige Omkostninger, hvoriblandt Diætgodtgjørelse til Aktor, Høiesteretsadvokat Dahl, udredes af Statskassen.

Kristiania 20de Marts 1884.

J. O. Lange,

Rigsrettens Præsident.

(D. 23,925 _ Kr. 9.60).

H. Knap.


Telemarkens Folkehøiskole
holder Skole for voksne Jenter fra 11te Mai til 10de August paa Bjørge i Seljord. Dersom det inden den Tid bliver afgjort, hvor Skolens nye Gaard skal ligge, holdes den der, hvor dette Sted bliver. Der undervises i mundtligt og skriftligt Modersmaal, Historie, Jordbeskrivelse, Naturlære, Haandarbeide, Regning, Madlavning og Husstel. Kost og Logi 28 Kr. Maaneden, Logi alene 3 Kr. Undervisningen 4 Kr.

Friplads for alle, som ønsker det.
(D. 23,341 _ Kr. 1.20).

V. Ullmann.


Bladet Husmanden,

udgivet af S. Fedje ,

udkommer i Follebo i Østre Gausdal 2 Gange om Maaneden. Det koster for Halvaaret Kr. 1,25 og for Aaret Kr. 2,50 Porto iberegnet. Bladet kan faaes fra Nytaar 1884. Betalingen maa følge Bestillingen. Man henvender sig bare til Postaabnerne, saa skriver de. Det bestilles sikrest under følgende Adresse:

Husmandens Udgiver, Follebo pr. Lillehammer .

Abonnenterne faar for 5 betalte Eks. det 6te frit.