Maalsaki og Politikken.


(Av Olav Rokne)


Det er sume, som meinar, at Maalsaki inkje kjem Politikken ved. Maalsaki er ingi Partisak liksom Vetosaki. Maalstræve gjeld oss alle, Høgre, Vinstre, By og Bygd, segjer O. J. Høyem. Men det gjeng inkje eg med paa. For det kann vel inkje vera fyr ingen Ting, at Morgenbladet skriv um det morderiske Maalstræv. Og naar det i Lovarne fyr dei morgonbladske 17Mai foreningar _Lovarne hev Morgenbladet sjølv gjort _ stend, at Foreiningarne skal modarbeide alt Maalstræv, so kann det umogelegt vera avdi, Maalstræve gjeld Høgre og. Nei Maalsaki er verkeleg ei Partisak. Eg hev endaa inkje vorte var nokot Høgreblad, som hev talt godt um Maalsaki. Det er daa inkje um Knutsens Maalstræv eg skriv, lyt ein hugsa paa.

Kampen mot Maalsaki hev alltid voret ein Kamp mot det nationale og soleids mot Fridomen i Norig. Den, som vil, at allt skal vera fritt og sjølvstendigt, maa og ynskja, at Norig fær sitt eiget Maal att. Den, som vil, at Norig skal vera ufritt, maa hata Maalsaki av all si Magt.

Dei, som trur at Maalsaki inkje kjem Politikken ved, ser held inkje paa den politiske Striden med rette Augo. Dei segjer jamnaste, at det er um Veto, Statsraadsaki o.s.fr. Striden stend. Djupt ser dei inkje, naar dei kjem med slikt. Nei det er det nationale, som er den djupaste Grunn til Striden; og Maalsaki skal med Tidi verta den store, skiljande Merkesaki i Politikken vaar. Absolut Veto o.s.fr. er berre einskilde Stader, som Striden no kvirvlar seg um; og naar det er utstritt vil inkje Striden dermed halda upp, nei daa vil me nokk faa han paa andre Leider og, som paa det kyrkjelege. Striden millom Grundtvigsmenn og Lesaranne er inkje ferdug endaa.

Det kjem stendigt nokot godt utav ein Strid. Det er stendigt Sanningi, som sigrar. Utlandi hev fenget ein Lut av den store Fridomsalda, som byrjad med Reformasjonen, og som endaa rullar tung og vekkjande gjenom Tidi. Me hev fenget Drag av henne me og; det visar Soga vaar fraa 1814.

Den gamle Tankegang, Høgrepolitikken, hev vist inkje lenge att. Naar han er burte, kjem Fridom, Likheit og Broderskap istaden, Det leve!


Ullensvang Folkehøgskule 3/ 3 1884.

Olav Rokne