Lysingar.


Telemarkens Folkehøiskole
holder Skole for voksne Jenter fra 11te Mai til 10de August paa Bjørge i Seljord. Dersom det inden den Tid bliver afgjort, hvor Skolens nye Gaard skal ligge, holdes den der, hvor dette Sted bliver. Der undervises i mundtligt og skriftligt Modersmaal, Historie, Jordbeskrivelse, Naturlære, Haandarbeide, Regning, Madlavning og Husstel. Kost og Logi 28 Kr. Maaneden, Logi alene 3 Kr. Undervisningen 4 Kr.
Friplads for alle, som ønsker det.
(D. 23,341 _Kr. 1.20).


V. Ullmann.


Fedraheimen
arbeider for Fridomog Framgang og det norske Maalet, for heimhøvelegt Stell paa alle Leider.

Bladet inneheld Utgreidingar um Dagsspursmaal, Forteljingar og Skildringar, Politikk, Meldingar fraa Inn- og Utland, Boksjaa, Brevsendingar, Rispur og annat.

Yver 100Menn og Kvende hev skrivet i Bladet ifjor. FEDRAHEIMEN vart aukad fraa Nyttaar, han er ein halv Gong til so stor, men Prisen er som fyrr K r. 1.10for Fjordungsaaret.

Alle som likar norskt Maal, maa arbeida for Bladet, so skal det auka meir. Den som melder inn 6 nye Tingarar, fær 1 Blad fritt, 10 2 fritt, 14 3 fritt.

Bladet kann tingast paa alle Posthus, elder ein kann senda Brev beint til

Fedraheimens Ekspedition, Avissak Kristiania .
Pengar maa fylgja.

I Kristiania tingar ein Bladet i Ekspeditionen,
Pilestrætet 5 II (Inngang fraa Kr. 4des Gata).


Morgengryet
udkommer fra 1ste April i dobbelt Størrelse uden Prisforhøielse.

Det optager Ugens vigtigste Nyheder fra Indland og Udland, og arbeider fremdeles for Militærudgifternes Indskrænkning til det mindst mulige samt kortere Eksersis.

Morgengryets Valgsprog er: Sparsomhed, Frihed og Fred .

Morgengryet er nu Ugeblad og udkommer hver Fredag.

Prisen for et helt Aar er Kr. 1.32; men fra 1ste April kan det erholdes for 1 _ én _ Krone til Aarets udgang.


Nordmanden

(Demokraten)
_ redigeret af Statsrevisor A. Hølaas _ udkommer i Kristiania Tirsdag, Torsdag, Lørdag, koster 99 Øre Kvartalet frit tilsendt.

Nye Abonnenter for 2 det Kvartal faar gratis et smukt Billede af Sverdrup tilligemed det udkomne (ca. 130 S.) af den særdeles interessante Føljeton Malkolm.


Nederlandsk-Amerikanske
NASM Dampskibs-Selskab .

Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregar med norske
Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun eenOmskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie . Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved-og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten
Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.


Aar 1884 Mandagen den 17de Marts blev af Kongeriget Norges Rigsret i Sagen mod Statsminister Kierulf afsagt saadan Dom:

Statsminister Otto Richard Kierulf bør for at have tilraadet Kongen:

  1. ei at sanktionere og lade træde i Kraft Storthingets Beslutning af 17de Mars 1880 om Statsraadernes Adgang til Storthingets Forhandlinger;
  2. ei at fuldbyrde Storthingets Beslutning af 14de Juni 1882 om Bevilgning til Folkevæbningssamlagene og Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug;
  3. delvis at tage tilfølge Storthingets Beslutning af 16de og 17de Juni 1882 angaaende Lønningsregulativ for Anordning af en central Styrelse af de i Drift værende Jernbaner,
for Post I efter Lov af 7de Juli 1828 § 1, Litra e (cfr. Grundlovens § 30) og for Post II og III efter samme Lovs § 6 (cfr. Grundlovens § 30) at have sit Embede som Statsminister og Medlem af Kongens Raad forbrudt.

Derhos udreder han i Salær til Aktorerne, Høiesteretsadvokat W. S. Dahl og Overretssagførerne Benten og Blehr, tilsammen Kr. 600 _ sex hundrede Kroner.

Godtgjørelse til Justitssekretær Knap Kr. 25 _ femti Kroner, til protokolsekretærerne Arentz og Schou hver Kr. 25 _ fem og tyve Kroner, til extraordinær Protokolsekretær Bugge Kr. 15 _ femten Kroner og til Høiesteretsbudene tilsammen Kr. 20 _ tyve Kroner samt Sagens øvrige Omkostninger, hvoriblandt Diætgodtgjørelse til Aktor, Advokat Dahl, udredes af Statskassen.

Kristiania 17de Marts 1884.

J. O. Lange,

Rigsrettens Præsident.
(D. 23,400 _ Kr. 11.00).

H. Knap.


Aar 1884 Torsdagen den 20de Marts blev af Kongeriget Norges Rigsret i Sagen mod Statsraad Vogt afsagt saadan Dom:
Statsraad Nils Vogt bør for at have tilraadet Kongen:

  1. ei at sanktionere og lade træde i Kraft Storthingets Beslutning af 17de Marts 1880 om Statsraadernes Adgang til Storthingets Forhandlinger;
  2. ei at fuldbyrde Stortingets Beslutning af 14de Juni 1882 om Bevilgning til Folkevæbningssamlagene og Centralforeningen for Udbredelse
    af Legemsøvelser og Vaabenbrug;
  3. delvis at tage tilfølge Stortingets Beslutning af 16de og 17de Juni 1882 angaaende Lønningsregulativ for Anordning af en central Styrelse af de i Drift værende Jernbaner, for Post I efter Lov af 7de Juli 1828 § 1, Litra e (cfr. Grundlovens § 30) og for Post II og III efter samme Lovs § 6 (cfr. Grundlovens § 30) at have sit Embede som Medlem af Kongens Raad forbrudt.
Derhos udreder han i Salær til Aktorerne, Høiesteretsadvokat W. S. Dahl og Overretssagførerne Bentsen og Blehr, tilsammen Kr. 200 _ to hundrede Kroner.

Godtgjørelse til Høiesteretsbudene tilsammen Kr. 20 _ tyve Kroner samt Sagens øvrige Omkostninger, hvoriblandt Diætgodtgjørelse til Aktor, Høiesteretsadvokat Dahl, udredes af Statskassen.

Kristiania 20de Marts 1884.

J. O. Lange,
Rigsrettens Præsident.
(D. 23,600 _ Kr. 9.40).

H. Knap.


Det norske Samlaget.

Aarsmøtei Studentarsamfundet (Caféen) Fredag 28de Marts Kl. 8 ½ , Aarsmelding, Rekneskap, Val paa Styre, Domsnemnd, Revisorar o. m.


Me vil kjøpa nokre No. 40, 41, 42, 43 av Fedraheimen for 1883.
Fedraheimen, Pilestrætet 5 II.


For frisindet Christendom

Udgiver: Christopher Bruun.

Bladet udkommer hver 14de Dag og koster Kr. 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige, og hos Nils Næss, Dagbladets Kontor, Kristiania.