[Lysingar.] Aar 1884 Onsdagen den 27de Februar


blev af Kongeriget Norges Rigsret i Sagen mod Statsminister Selmer afsagt saadan
 
Dom:
 
Statsminister Christian August Selmerbør for at have tilraadet Kongen:

  1. ei at sanktionere og lade træde i Kraft Storthingets Beslutning af 17de Marts 1880 om Statsraadernes Adgang til Storthingets Forhandlinger;
  2. ei at fuldbyrde Storthingets Beslutning af 14de Juni 1882 om Bevilgning til Folkevæbningssamlagene og Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug;
  3. delvis at tage tilfølge Storthingets Beslutning af 16de og 17de Juni 1882 angaaende Lønningsregulativ for Anordning af en central Styrelse af de i Drift værende Jernbaner,

for Post I efter Lov af 7de Juli 1828 § 1, Litr. e (cfr. Grundlovens § 30) og for Post II og III efter samme Lovs § 6 (cfr. Grundlovens § 30) at have sit Embede som Statsminister og Medlem af Kongens Raad forbrudt .

Derhos udreder han i Salær til Aktorerne, Høiesteretsadvokat W. S. Dahl og Overretssagførerne Bentsen og Blehr, tilsammen Kr. 15,000, _ femten tusinde Kroner _ endvidere til den Førstnævne for havte Udlæg Kr. 2,725.50, _ to tusinde syv hundrede og fem og tyve Kroner og femti Øre _ samt til Aktor og Defensor ved Thingvidnerne i Lillehammer og Overhalden de dem tilkjendte Salærer henholdsvis Kr. 100 _ et hundrede Kroner _ og Kr. 400 _ fire hundrede Kroner _ hver.

Salær til Sættedommeren, Sorenskriver Urbye, Kr. 150 _ ethundrede og femti Kroner _, Godtgjørelse til Justitssekretær Knap Kr. 800 _ otte hundrede Kroner _, til Protokolsekretær-erne Arentz og Schou hver Kr. 400 _ fire hundrede Kroner _, til Protokolsekretær Keyser Kr. 100 _ et hundrede Kroner _, til de extraordinære Protokolsekretærer Engelsen, Smith og Bugge hver Kr. 60 _ sexti Kroner _ og til Høiesteretsbudene tilsammen Kr. 400 _ fire hundrede Kroner, _ disse Beløb tilligemed den Aktorerne i Hovedsagen samt Aktor og Defensor ved Thingsvidnerne tilkommende Skyds- og Diætgodtgjørelse og Sagens øvrige Omkostninger udredes af Statskassen.


Kristiania 27de Februar 1884.

J. O. Lange.

Rigsrettens Præsident.


(D. 22,835 _Kr. 8.20)


H. Knap.