[Lysingar]

Det hev vortet aukat paa sume Ting, som hev stadet i Bladet paa Slutten ifjor. Me visar i so Maate til det som vart meldt i Bladet No. 2 for iaar.

Ekspeditionen for Bladet er no heretter: Pilestrædet No. 5. Inngang fraa Kr. 4des Gata.


Ved Seminarar, Folkehøgskular og Amtskular kann dei faa Fedraheimen til halv Pris, naar det er minst 10, som løyser honom.Lysingar.


Norsk Skyttertidende

(Folkevæbningssamlagenes Organ) begyndte Nytaar 1884 sin 3die Aargang; udkommer i Kristiania hveranden Uge _ mindst 30 Nummer aarlig _ med Format som Verdens Gang Lørdagsnummer og koster Kr. 2.50 Aaret _ Kr. 1.25 Halvaaret frit tilsendt.

No. 30 for 1883 udkom Thorsdag den 27de December med følgende Indhold :

Statskupmanden (med Billede). _ Bjørnsons Opsang for de norske Skytterlag. _ Det Aar, som gaar. _ Godt Krudts Egenskaber. _ Ny Geværkonstruktion. _ Skytterfester. _ Folkevæbningen i Danmark. _ Forskjelligt:Det schweisiske Forbundsraads Fordringer til de frivillige Skytterlag som vil nyde godt af Statsbidraget; Hvad en schweissisk Landsskytterfest koster; Om en Skydevæddekamp i Amerika; Vær forsigtig med ladte Skydevaaben; Nyt Skytterlag; Aandsnærværelse. _ Føljeton:Ungdommens militære Opdragelse. _ Bekjendtgjørelser.

Skyttere og Ikkeskyttere _ enhver Ven af Folkevæbningenopfordres paa det indstændigste til at støtte Bladet _ dette Samlagenes uundværlige Meddelelsesmiddel _ med sit Abonnement!

Kun Kr. 2.50 Aaret _ Kr. 1.25 Halvaaret koster

Norsk Skyttertidende.

Den kan bestilles paa ethvert Posthus samt i Ekspeditionen, Torvgaden 5 b , Kristiania.


Nederlandsk-Amerikanske
NASM Dampskibs-Selskab.

Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun eenOmskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie. Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved-og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten

Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.