[Stortingsadressa...]

Stortingsadressa til Kongen lydde soleids:
           
Deres Majestet!
Stortinget har paa det norske Folks Vegne modtaget Deres Majestets Budskab om Hs. kgl. Høihed Prins Oscar Fredrik Wilhelm Olaf Gustav Adolfs Fødsel. Det er en Begivenhed, dyrebar for Kongen og betydningsfuld for Fedrelandet som for de forenede Riger, der med hinanden skulle gaa Fremtiden og dens Tilskikkelser imøde. Trofast deler vort Folk Kongehusets Gleder og Sorger, og med opladt Sind var det at skatte de Baand, der forener det med Kongestammen og Broderfolket.
           
           
Det er i fuld Samstemning med Folkets Tanker og Følelser, naar vi, der er kaldt til dets høieste Tillidshverv, for Deres Majestet og Deres ophøiede Familie frembære en oprigtig og hjertelig Lykønskning.
           
Maatte en lykkelig Fremtid stadfeste Kongens og Folkets Forhaabninger.
           
Vi nedbede Herrens Velsignelse over Deres Majestet og Deres Hus.
           
Kongen svara dette:
           
Mine Herrer!
           
Med Glede modtager jeg den mig fra Stortinget overbragte Lykønskning i Anledning af min Sønnesøns, Prins Oscar Fredrik Wilhelm Olav Gustaf Adolfs Fødsel.
           
Det vil være mig ligesom hans Foreldre en kjær Pligt at vekke og befeste i det unge Sind Kjærlighed til Norges Folk og Land.
           
Gud alene, som styrer Fyrsternes og Folkenes Skjebne, kan skjenke ham Visdom og Kraft til at fyldestgjøre store og vanskelige Opgavers Krav.
           
Folket, hvis Vel han skal vie sine Krefter, kan ved Troskab og Hengivenhed lette hans Livsgjerning.
           
Jeg anmoder Dem, mine Herrer, om at bringe Stortinget min oprigtige Tak og min kongelige Hilsen.